Chạy trốn đau khổ để đi tìm hạnh phúc cũng giống như bạn đi tìm hoa sen ở nơi không có bùn vậy.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

THÔNG BÁO: V/v Mời các anh chị huynh trưởng học viên các bậc Kiên – Trì – Định – Lực tham dự buổi học tháng 04/2019

KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động GĐPT Kiên Giang năm 2017

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ ~~~~~~o0o~~~~~~ Số: 06/TB-GĐPT GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội ~~~~~~o0o~~~~~~ Kiên Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2019 THÔNG BÁO V/v Mời các anh chị huynh trưởng học viên các bậc Kiên – Trì – Định – Lực tham dự buổi học tháng 04/2019 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi học các bậc Kiên, Trì, Định, Lực trong tháng 4/2019 được tổ chức : Thởi gian: 08 giờ...

Phật Pháp

Chánh Kiến

Diễn Đàn

Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu.

Phẩm Song Yếu

Tài Liệu

15 Bài Hát Kiểm Tra Kiến Thức Đoàn Sinh Trong Cuộc Thi “Đơn Vị Vững Mạnh” Năm 2019

Huấn Luyện

Kiến Hòa

Nhân Vật

Lịch Sử

CLB Bậc Lực 5

Cửa Sổ

Sức Khỏe

Sáng Tác

Thư Giãn