Kinh Pháp Cú: Phẩm Ác – Phẩm Hình Phạt

9. Phẩm Ác 116. “Hãy gấp làm điều lành, Ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, Ý ưa thích việc ác.”117. “Nếu người làm điều...

Kinh Pháp Cú: Phẩm A-La-Hán – Phẩm Ngàn

https://www.youtube.com/watch?v=u8hSNHPKd3U 7. Phẩm A-La-Hán 90. “Ðích đã đến, không sầu, Giải thoát ngoài tất cả, Ðoạn trừ mọi buộc ràng, Vị ấy không nhiệt não.”91. “Tự sách tấn, chánh...

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Trí Quang

Truyện của tôi không đáng gì mà phải ghi. Chỉ vì truyện ấy, hơn vài thập kỷ trước thập kỷ 2530 (1975-1985), có liên...

Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử...

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM Tác giả : THÍCH QUẢNG TRÍ (Kỳ 27) CHƯƠNG II TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN GIA...

Kinh Pháp Cú: Phẩm Kẻ Ngu – Phẩm Hiền Trí

https://www.youtube.com/watch?v=3nqje79Qj_I 5. Phẩm Kẻ Ngu 60. “Ðêm dài cho kẻ thức, Ðường dài cho kẻ mệt, Luân hồi dài, kẻ ngu, Không biết chơn diệu pháp.”61. “Tìm không được...

Kinh Pháp Cú: Phẩm Tâm – Phẩm Hoa

https://www.youtube.com/watch?v=sphPQt3wJ8Q 3. Phẩm Tâm 33. “Tâm hoảng hốt giao động, Khó hộ trì, khó nhiếp, Người trí làm tâm thẳng, Như thợ tên, làm tên.”34. “Như cá quăng trên...

Kinh Pháp Cú: Phẩm Song Yếu – Phẩm Không Phóng Dật

Dhammapada là tập hợp 423 bài kệ do đức Phật nói ra trong nhiều dịp khác nhau, trong suốt 45 năm hoằng dương Chánh Pháp của Ngài. Các bài kệ nầy được sắp xếp trong 26 phẩm, do các vị đại đệ tử thu xếp và tụng đọc trong Ðại hội Kết tập Kinh điển lần đầu tiên sau khi Ðức Phật nhập diệt.

Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử...

Theo số liệu báo cáo của Phân ban GĐPT Trung ương, tính đến cuối năm 2003, toàn quốc có 21 tỉnh thành có GĐPT sinh hoạt trong pháp lý GHPGVN, bao gồm 819 đơn vị, 70.000 huynh trưởng và đoàn sinh.

Kinh Tiểu Bộ Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng

Ðây là quyển kinh thứ nhất của Tiểu Bộ Kinh (Khuddhaka Nikaya), có lẽ đã được tổng hợp thành một quyển cẩm nang cho các Sa-di và Sa-di-ni. Quyển nầy gồm 9 bài kinh, bao gồm các đề tài cơ bản cho những vị xuất gia bắt đầu đời sống tu hành tại các tu viện. Tuy nhiên, nhiều đoạn kinh cũng được dùng để giới thiệu các căn bản Phật Pháp cho các cư sĩ.

Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử...

Bằng cách thiết lập Phân ban GĐPT trực thuộc Ban HDPT Trung ương GHPGVN, từ nay lịch sử GĐPT bước vào một chương mới tràn đầy lạc quan, tin tưởng. Bản Nội quy GĐPT được ban hành ngày 29/01/2002 là văn kiện vô cùng quan trọng cho công cuộc xây dựng tổ chức GĐPT trong tương lai.