định

định

G
GĐPT Kiên Giang
QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập Ban Điều Hành Lớp Tu Học Huynh trưởng Kiên – Trì – Định
15/08/2023
Save
QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập Ban Điều Hành Lớp Tu Học Huynh trưởng Kiên – Trì – Định
G
GĐPT Kiên Giang
KẾ HOẠCH: Tổ Chức Tu Học Cho Huynh Trưởng Thuộc Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
15/08/2023
Save
KẾ HOẠCH: Tổ Chức Tu Học Cho Huynh Trưởng Thuộc Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: Mời các anh chị huynh trưởng học viên các bậc Kiên – Trì – Định – Lực tham dự buổi học tháng 05/2019
15/05/2019
Save
THÔNG BÁO: Mời các anh chị huynh trưởng học viên các bậc Kiên – Trì – Định – Lực tham dự buổi học tháng 05/2019
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: V/v Mời các anh chị huynh trưởng học viên các bậc Kiên – Trì – Định – Lực tham dự buổi học tháng 04/2019
19/04/2019
Save
THÔNG BÁO: V/v Mời các anh chị huynh trưởng học viên các bậc Kiên – Trì – Định – Lực tham dự buổi học tháng 04/2019
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: V/v tham dự buổi học đầu năm các lớp Kiên, Trì, Định, Lực
13/02/2019
Save
THÔNG BÁO: V/v tham dự buổi học đầu năm các lớp Kiên, Trì, Định, Lực
G
GĐPT Kiên Giang
Thông Báo: V/v tham dự tu học các bậc Kiên, Trì, Định, Lực tháng 10/2018
22/10/2018
Save
Thông Báo: V/v tham dự tu học các bậc Kiên, Trì, Định, Lực tháng 10/2018
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi học thứ 2 - lớp Kiên - Trì - Định - Lực, GĐPT Kiên Giang
01/02/2018
Save
Buổi học thứ 2 - lớp Kiên - Trì - Định - Lực, GĐPT Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: V/v tham dự lớp học Kiên, Trì, Định, Lực tháng 01/2018
10/01/2018
Save
THÔNG BÁO: V/v tham dự lớp học Kiên, Trì, Định, Lực tháng 01/2018
G
GĐPT Kiên Giang
Thông Báo: v/v Tổng Khai Giảng Các Lớp Tu Học Huynh Trưởng Kiên Trì Định
14/08/2017
Save
Thông Báo: v/v Tổng Khai Giảng Các Lớp Tu Học Huynh Trưởng Kiên Trì Định
G
GĐPT Kiên Giang
Kế Hoạch Tổ Chức Cuộc Thi Kiên Trì Định cho Huynh Trưởng GĐPT tại Tỉnh Kiên Giang
02/05/2017
Save
Kế Hoạch Tổ Chức Cuộc Thi Kiên Trì Định cho Huynh Trưởng GĐPT tại Tỉnh Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông – Tứ Diệu Đế: Thất Bồ Đề Phần
28/02/2016
Save
Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông – Tứ Diệu Đế: Thất Bồ Đề Phần
G
GĐPT Kiên Giang
Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông – Tứ Diệu Đế: Ngũ Căn
28/02/2016
Save
Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông – Tứ Diệu Đế: Ngũ Căn