Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông

ĐẠO ĐẾ

THẤT BỒ ĐỀ PHẦN

Bảy phần giác, ví thức ăn tự chọn

Tùy căn cơ mà lựa lấy pháp tu

Bảy môn tu ở “Thất bồ đề” phần

Không phải “lạ” không được chê “quen thuộc”!

Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả…

Nhìn pháp ấy, người ta có thể chê “lẩn quẩn” !

Đức Như Lai : Sao ! “Lặp tới ! Lặp lui”! ?

Không đâu bạn ! Đừng ngu si vội trách !

Hãy xem kia : “Bài tứ sắc” có được bao nhiêu màu ?

Bao nhiêu “con” ? Ngoài “tướng sĩ tượng”… ra !

… Nó đủ sức… tàn hại chết, ai người đam mê nó…!

Đạo giải thoát của Như Lai cũng vậy.

Đã là thuốc hay ! Không như cỏ nội… cây rừng…

Học đạo đi ! Đừng giải đãi lừng khừng

Lẩn thẩn quá ! Xe vô thường không hẹn chuyến.

BoDe

TRẠCH PHÁP, TINH TẤN, HỶ, KHINH AN, NIỆM, ĐỊNH, XẢ, nhóm thất Bồ đề phần chỉ có ba đề mục mới : TRẠCH PHÁP, KHINH AN và XẢ. Bốn món còn lại đã có mặt trong các nhóm khác…

PHÁP là vạn pháp, tất cả hiện tượng sự vật, đạo Phật gọi chung qua một từ PHÁP.

TRẠCH PHÁP, Thiền giả nhận thức gì là đối tượng thiền chung, gì là đối tượng thiền riêng và tự mình đang cần đối tượng nào cho riêng mình đã và đang cần… tư duy, quán chiếu…?

KHINH AN là biểu hiện sự kết quả chung trên bước đường thiền tập. Một Thiền giả luôn luôn duy trì trạng thái khinh an trong sinh hoạt… của mình !

XẢ mà đạt đến đỉnh cao cùng tột, thì có thể nói : Không còn gì để gọi “Tôi tu, anh tu, tất cả chúng ta… tu…”

Thế cho nên XẢ là một trong bốn VÔ LƯỢNG TÂM của Phật.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here