QUYẾT ĐỊNH: V/v thành lập Ban Điều Hành Lớp Tu Học Huynh trưởng Kiên – Trì – Định

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 06/QĐ-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban Điều Hành Lớp Tu Học Huynh trưởng
Kiên – Trì – Định

 

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KIÊN GIANG

  • Căn cứ mục 1 điều 27 chương V Nội Quy Gia Đình Phật Tử;
  • Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Phân ban GĐPT Kiên Giang;
  • Căn cứ chương trình tu học, huaán luyện của Phân Ban Gia Đình Phật Tử;
  • Xét năng lực và điều kiện tham gia của huynh trưởng,

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Nay thành lập Ban điều hành các lớp tu học Huynh trưởng Kiên – Trì – Định, Gia Đình Phật Tử tỉnh Kiên Giang theo danh sách đính kèm.

ĐIỀU 2 : Ban điều hành có nhiệm vụ lập kế hoạch tổ chức và điều hành lớp học Kiên – Trì – Định theo kế hoạch chung toàn tỉnh.

ĐIỀU 3 : Chánh thư ký Phân Ban và các huynh trưởng có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

NƠI NHẬN:

  • Như điều 3 “để thi hành”.
  • Lưu VP

Đính kèm:

  • Danh sách Ban Điều Hành

TM. PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

 

Đính kèm

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH
LỚP TU HỌC HUYNH TRƯỞNG KIÊN – TRÌ – ĐỊNH

(Đính kèm Quyết định số 17/QĐ-GĐPT ngày 22/7/2023 của Phân ban GĐPT Kiên Giang)

Trưởng ban điều hànhHtr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung
Phó trưởng banHtr cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn
Phó trưởng banHtr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên
Thư kýHtr cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân
Thủ quỹHtr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
UV Kiểm soátHtr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn
UVĐH Tp.Hà TiênHtr cấp Tấn Diệu Ý Phạm Thúy Phượng
UVĐH Tp.Rạch GiáHtr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
UVĐH Châu Thành-Tân HiệpHtr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc
UVĐH Tp Phú QuốcHtr cấp Tín Nguyên Lượng Huỳnh Anh
Ủy viênHrt cấp Tín Thiện Thánh Nguyễn Hữu Trúc

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.