đại hội

đại hội

G
GĐPT Kiên Giang
Đại hội đại biểu Phật giáo Tỉnh Kiên Giang lần thứ X
27/05/2022
Save
Đại hội đại biểu Phật giáo Tỉnh Kiên Giang lần thứ X
G
GĐPT Kiên Giang
Cần Đổi Mới Phương Thức Dạy Hát Tại Các Đơn Vị Gia Đình Phật Tử
24/09/2018
Save
Cần Đổi Mới Phương Thức Dạy Hát Tại Các Đơn Vị Gia Đình Phật Tử
G
GĐPT Kiên Giang
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VII & CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VIII
23/11/2017
Save
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VII & CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NHIỆM KỲ VIII
G
GĐPT Kiên Giang
Suy tôn 96 thành viên HĐCM, suy cử 225 ủy viên chính thức HĐTS GHPGVN
23/11/2017
Save
Suy tôn 96 thành viên HĐCM, suy cử 225 ủy viên chính thức HĐTS GHPGVN
G
GĐPT Kiên Giang
Phiên họp đầu tiên của HĐCM, HĐTS GHPGVN khóa VIII
23/11/2017
Save
Phiên họp đầu tiên của HĐCM, HĐTS GHPGVN khóa VIII
G
GĐPT Kiên Giang
THƯ CỦA ĐẠI HỘI VIII GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
23/11/2017
Save
THƯ CỦA ĐẠI HỘI VIII GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
G
GĐPT Kiên Giang
Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VIII
22/11/2017
Save
Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VIII
G
GĐPT Kiên Giang
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX - Nhiệm Kỳ 2017-2022
18/06/2017
Save
Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ IX - Nhiệm Kỳ 2017-2022