Không có cách nào để hạnh phúc – hạnh phúc là con đường.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thẻ: bậc trì

bậc trì