Danh Sách Ban Điều Hành Bậc Lực V Khu Vực 6

G

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TW

  BHD PHÂN BAN GĐPT TRUNG ƯƠNG

BĐH BÂC LỰC TRUNG ƯƠNG KHÓA V

~~~~~~o0o~~~~~~

SỐ : 216 /PBHD-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

~~~~~~o0o~~~~~~

 

Ngày  04  tháng 12  năm 2016

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

BẬC LỰC V KHU VỰC 6

Khu vực 6 có 47 khóa sinh bậc Lực V, gồm các tỉnh, thành : Cần Thơ ( 8 ), Hậu Giang ( 5 ), Sóc Trăng ( 16 ), Vĩnh Long ( 6 ), Kiên Giang ( 12 ).

Cố vấn giám sát : HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, phó trưởng BHD PBGĐPT Trung ương

Ban diều hành :

HỌ TÊN

PHÁP DANH

CẤP

NHIỆM VỤ

GHI CHÚ

Quách Văn Thành

Minh Kim

Tấn

Trưởng ban

UVBĐH5 .TW

Trần Thanh Xuân

Thiện Quang

Tín

Phó ban

BHD S.Trăng

Lâm Cẩm Tiên

Diệu Sang

Tấn

Thư ký

BHD.K.Giang

Phạm Thúy Phượng

Diệu Ý

Tín

Thủ quỹ

BHD.K.Giang

Hứa Hoàng Trung

Minh Trực

Tín

Ủy viên

ĐD Vĩnh Long

Thạch Hồng Sơn

Minh Kiên

Tín

Ủy viên

BHD.Cần Thơ

        

                               

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT TRUNG ƯƠNG

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

kiêm TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH BẬC LỰC V . TW

(Đã ký)

Huynh trưởng cấp Dũng

Tâm Giới PHAN NGỌC THẢO


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Và người khác không biết,
Chúng ta đây bị hại.
Chỗ ấy, ai hiểu được
Tranh luận được lắng êm.

Phẩm Song Yếu

Tháng 07 năm 2024
19
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 6
Ngày Giáp Thân
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
14
Tháng 06
Kiên Giang