Đón tiếp và làm việc với đoàn có HTr cấp Tín Minh Viên Hồng Phước Khánh, liên đoàn phó GĐPT Bửu Khánh.

Trong suốt buổi sinh hoạt, đoàn đã lần lượt khảo sát chất lượng sinh hoạt của đơn vị thông qua 24 tiêu chí của cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2016 do BHD. PB. GĐPT Kiên Giang phát động trong 12 đơn vị GĐPT của tỉnh.

Kết quả khảo sát, đoàn nhận thấy tình hình sinh hoạt của GĐPT Bửu Khánh như sau:

-Đơn vị sinh hoạt trễ giờ hơn 30 phút

-Sĩ số đoàn sinh có mặt 12, huynh trưởng 2

-Chương trình sinh hoạt quý không có chữ ký của gia trưởng và không có phát trước cho từng huynh trưởng

-Đơn vị chỉ có cờ Gia đình, không có cờ đoàn, đội, chúng, đàn

-Huynh trưởng và đoàn sinh mặc đồng phục được 50 %

-Các loại sổ sách không đầy đủ và thiếu cập nhật

-30% đoàn sinh có tập chép bài

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh: 12/40

-Gia trưởng và liên đoàn trưởng không có mặt trong buổi làm việc

 

Sau buổi sinh hoạt, đoàn có làm việc với Ban huynh trưởng về những điểm được và chưa được của đơn vị, nhằm mục đích giúp đơn vị nhìn ra ưu khuyết điểm để khắc phục trong thời gian tới.

Sau đây là một vài hình ảnh buổi khảo sát.

Tin : Minh Kim

Ảnh : Minh Hiếu

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here