Mỗi ý nghĩ của bạn, bất cứ điều gì bạn nói, bất kỳ hành động nào bạn làm, nó mang chữ ký của bạn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Series: Hướng Đến Hội Nghị Đại Biểu Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Toàn Quốc Lần Thứ 12