Con người hy sinh hiện tại cho tương lai nhưng cuộc sống chỉ có trong hiện tại. Đó là lý do tại sao chúng ta nên đi theo một cách mà mỗi bước có thể đưa chúng ta đến đây và bây giờ.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Series: Hướng Đến Hội Nghị Đại Biểu Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Toàn Quốc Lần Thứ 12