Một số hình ảnh từ Liên Trại Huấn Luyện Lộc Uyển XIV – A Dục XIV – Huyền Trang V (giai đoạn 1)

G

Liên Trại Huấn Luyện Lộc Uyển XIV – A Dục XIV – Huyền Trang V sẽ được chia làm 2 giai đoạn tổ chức;

Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 9 đến 11/4/2022 tại chùa Sắc Tứ Tam Bảo (Thành Phố Hà Tiên) với gần 50 trại sinh của 3 trại huấn luyện Huynh Trưởng.

Ngoài các bài học rèn chí người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, chương trình trại huấn luyện còn bổ sung các kiến thức về tổ chức, quản trị tại đơn vị Gia Đình Phật Tử cơ sở.

Các anh chị trại sinh Huyền Trang còn thực hành tu tập thông qua khóa tu Bát Quan Trai Giới tại Sắc Tứ Tam Bảo Tự.

Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 01 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 02 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 03 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 04 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 05 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 06 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 08 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 09 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 10 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 11 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 12 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 13 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 14 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 15 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 16 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 17 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 18 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 19 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 20 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 21 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 22 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 23 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 24 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 25 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 26 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 27 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 28 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 29 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 30 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 31 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 32 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 33 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 34 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 35 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 36 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 37 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 38 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 39 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 40 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 41 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 42 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 43 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 44 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 45 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 46 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 47 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 48 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 49 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 50 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 51 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 52 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 53 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 54 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 55 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 56 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 57 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 58 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 59 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 60 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 61 Hinh Anh Sinh Hoat Lien Trai Huan Luyen Loc Uyen A Duc Huyen Trang 2022 62

Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý ô nhiễm,
Nói lên hay hành động,
Khổ não bước theo sau,
Như xe, chân vật kéo.

Phẩm Song Yếu 1

Tháng 07 năm 2024
19
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 6
Ngày Giáp Thân
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
14
Tháng 06
Kiên Giang