Kế Hoạch: Thi Lên Bậc Năm 2018 Cho Đoàn Sinh Các Đơn Vị Gđpt Trong Tỉnh Kiên Giang

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
SỐ: 27/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 10  tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
THI LÊN BẬC NĂM 2018
CHO ĐOÀN SINH CÁC ĐƠN VỊ GĐPT
TRONG TỈNH KIÊN GIANG

I-MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

– Nhằm nâng trình độ tu học của đoàn sinh các đơn vị GĐPT trong tỉnh lên đồng đều;

– Nhằm đảm bảo chất lượng tu học  của các đơn vị GĐPT trong tỉnh, đem lại sinh khí trong sinh hoạt, góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt GĐPT trong tỉnh;

– Cuộc thi cần được tổ chức khoa học, trung thực, đánh giá đúng trình độ của đoàn sinh;

– Kết quả cuộc thi nhằm dem lại cho đoàn sinh sự phấn khởi trong học tập, kích thích tinh thần thi đua cho các em và làm cho các em biết trân trọng kết quả học tập của chính mình trong một năm qua để làm động lực cho năm học mới.

II-THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN DỰ THI – MÔN THI:

1) Thời gian:

cuộc thi đồng loạt diễn ra tại tất cả đơn vị trong tỉnh từ 14 giờ đến 17 giờ ngày chủ nhật 11/11/2018 (nhằm ngày 05/10 Mậu Tuất)

2) Địa điểm:

-Đoàn sinh 5 đơn vị tp Rạch Giá tập trung thi tại chùa Tam Bảo-RG

-Đoàn sinh 2 đơn vị Tam Bảo-HT và Thanh Hòa tập trung thi tại chùa Thanh Hòa

-Đoàn sinh 2 đơn vị Bửu An và Ngọc Hưng tập trung thi tại chùa Bửu Sơn-AB

-Các đơn vị Bửu Sơn, Bửu Thọ, Sùng Đức thi tại đơn vị mình

(Tổng cộng toàn tỉnh có sáu (06) điểm thi )

3) Thành phần:

tất cả đoàn sinh trong đơn vị đã học xong một trong bốn bậc ngành Thiếu hay ngành Oanh thuộc 12 đơn vị sau đây : Tam Bảo-RG, Tam Bảo-HT, Thanh Hòa, Bửu Sơn, Bửu Thọ, Kim Quang, Bửu Khánh, Bửu Quang, Sùng Đức, Bửu An, Ngọc Hưng, Ngọc Hải

4) Môn thi:

gồm 3 môn học theo chương trình hiện hành của bốn bậc ngành Thiếu và bốn bậc ngành Oanh.

-Phật Pháp ( thi viết trắc nghiệm và tự luận ngắn)

-Hoạt động Thanh niên ( thi thực hành )

-Văn nghệ (hát các bài hát trong danh mục đính kèm Kế hoạch này)

III-HỘI ĐỒNG THI :

Chủ tịch hôi đồng thi : HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Trưởng BHD Phân ban GĐPT Kiên Giang

Phó chủ tịch : HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó BHD Phân ban GĐPT Kiên Giang

Phó chủ tịch : HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó BHD. PBGĐPT

Thư ký : HTr cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới, Chánh thư ký BHD.PBGĐPT

Ủy viên :

1.HTr cấp Tín Minh Hiện Quách Trung Sơn

2.HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc

3.HTr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn

4.HTr cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã

5.HTr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé

6.HTr cấp Tín Minh Quang Nguyễn Trung Tâm

7.HTr cấp Tín Minh Thành Nguyễn Dô

8.HTr cấp Tín Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh

9.HTr cấp Tín Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

10.HTr cấp Tín Diệu Ý Phạm Thúy Phượng

11/HTr cấp Tín Diệu Tôn Nguyễn Thị Sáng

12.HTr cấp Tín Diệu Tiến Phạm Thị Thảo

13.HTr cấp Tín Mỹ Nguyệt Trịnh Thị Bé

14.HTr cấp Tín Trí Ngọc Trần Thị Thanh Đào

15.HTr cấp Tập Huệ Thiện Lâm Hữu Tân

16.HTr cấp Tập  Phước Tài Nguyễn Minh Hùng

17.HTr cấp Tập Thiện Khải La Thanh Hoàng

18.HTr cấp Tập Diệu Tuệ Nguyễn Thị Dương Thùy

19.HTr cấp Tập Diệu Tín Trịnh Thị Thơ

 IV-PHÂN CÔNG  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI :

1)Tổ chức thi cho 5 đơn vị tại tp Rạch Giá :

 • Chị Diệu Thiện Trần Thế Mỹ (Điểm trưởng)
 • Chị Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên (Điểm phó)
 • Chị Diệu Ý Phạm Thúy Phượng
 • Anh Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn
 • Anh Minh Hải Hồ Thiệu Nhã
 • Chị Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh
 • Chị Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
 • Chị Diệu Tuệ Nguyễn Thị Dương Thùy

2)Tổ chức thi tại GĐPT Tam Bảo-HT + Thanh Hòa :

 • Anh Minh Quang Nguyễn Trung Tâm (Điểm trưởng)
 • Anh Minh Thành Nguyễn Dô               (Điểm phó)
 • Chị Mỹ Nguyệt Trịnh Thị Bé
 • Anh Thiện Khải La Thanh Hoàng

3)Tổ chức thi tại GĐPT Bửu Sơn :

 • Anh Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc          (Điểm trưởng)
 • Chị Diệu Phương Huỳnh Tú Dung      (Điểm phó)
 • Anh Huệ Thiện Lâm Hữu Tân

4)Tổ chức thi tại GĐPT Bửu Thọ :

 • Anh Minh Kim Quách Văn Thành      (Điểm trưởng)
 • Chị Diệu Tiến Phạm Thi Thảo            (Điểm phó)
 • Chị Diệu Tôn Nguyễn Thị Sáng

5)Tổ chức thi tại GĐPT Sùng Đức :

 • Anh Minh Lễ Nguyễn Văn Mới         (Điểm trưởng)
 • Anh Minh Hiện Quách Trung Sơn     (Điểm phó)

6)Tổ chức thi tại GĐPT Bửu An + Ngọc Hưng :

 • Chị Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé         (Điểm trưởng)
 • Anh Phước Tài Nguyễn Minh Hùng   (Điểm phó)
 • Chị Diệu Tín Trịnh Thị Thơ

V-TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1-Ngày 29/09/2018 : Kế hoạch này được trình bày trong phiên họp lệ quý IV để lấy kiến các đơn vị.

2-Ngày 28/10/2018 (sau giờ học các lớp Kiên, Trì, Định, Lực ) tập huấn cho Hội đồng thi và mời đại diện các đơn vị tham dự để nghe triển khai cách thức tổ chức thi.

Khi đến dự họp, các đại diện đơn vị mang theo danh sách đoàn sinh dự thi để nộp cho BHD theo mẫu dưới đây:

DANH SÁCH ĐOÀN SINH THI LÊN BẬC NĂM 2018

ĐƠN VỊ : …………………..

STT

HỌ TÊN

PHÁP DANH

NĂM SINH

THI BẬC

Nam

Nữ

01

Trần Văn A

Minh X

2002

Hướng Thiện

02

Nguyễn Thị B

Diệu Y

2005

Cánh Mềm

03

3-Ngày 11/11/2018 :

-Trước khi lên đường tới điểm thi, Điểm trưởng  đến gặp chị Diệu Thiện nhận đề thi (đã được cho vào phong bì và niêm phong)

-Lúc 13 giờ : toàn thể thành viên Hội đồng thi có mặt tại điểm thi theo bảng phân công trên đây, phối hợp với ban huynh trưởng đơn vị soát xét lại phòng thi viết, chỗ nơi thi thực hành; kiểm tra lại thành phần giám thị, giám khảo, điểm danh thí sinh và dồ dùng phục vụ cho buổi thi v.v…

Đúng 14 giờ : thi viết gồm 25 câu trắc nghiệm và 01 câu tự luận ngắn . Thời gian thi : 45 phút

Đúng 15 giờ : thi thực hành môn HĐTN và hát nhạc

Sau khi buổi thi kết thúc, thành viên Hội đồng thi mang bài thi và bảng điểm thi thực hành về tập trung tại Hội đồng thi ( giao cho chị Diệu Thiện)

4- Ngày 02/12/2018 : lúc 8 giờ sáng tại chùa Tam Bảo, mời các thành viên Hội đồng thi có tên dưới đây tập trung để chấm điểm thi viết và cộng điểm thi :

 • Chị Diệu Thiện Trần Thế Mỹ
 • Anh Minh Kim Quách Văn Thành
 • Anh Minh Lễ Nguyễn Văn Mới
 • Chị Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
 • Chị Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh
 • Anh Phước Tài Nguyễn Minh Hùng
 • Chị Diệu Tuệ Nguyễn Thị Dương Thùy
 • Anh Huệ Thiện Lâm Hữu Tân

5-Ngày 01/01/2019 : kết quả cuộc thi được công bố và phát chứng chỉ trúng cách cho các đơn vị tại hội nghị tổng kết năm 2017.

VI-THỂ THỨC THI – ĐIỂM THI :

1)Thể thức thi :

a-Thi viết :

-Sắp xếp thí sinh các bậc ngồi xen kẻ, không có hai em cùng một bậc ngồi gần nhau

-Giám thị do ban huynh trưởng đơn vị phân công (mỗi phòng thi từ 2 đến 4 giám thị tùy theo số lượng thí sinh nhiều hay ít)

-Thí sinh chỉ đem viết và 1 quyển tập giấy trắng vào phòng thi để làm giấy nháp. Không được mang bất cứ tài liệu gì vào phòng thi

-Đề thi do Ban hướng dẫn soạn và in ấn phát cho thí sinh. Thí sinh làm bài trên tờ đề thi đó, không được làm bài thi trên tờ giấy nào khác.

-Đúng giờ thi, Điểm trưởng mở bao thư lấy đề thi giao cho các giám thị phân phát. (thí sinh bậc nào được nhận đề thi bậc đó)

-Giám thị hướng dẫn thí sinh ghi tên họ, pháp danh, năm sinh, đơn vị… lên bài thi

-Thành viên HĐT hướng dẫn các em biết cách đánh dấu lên câu trả lời sao cho hợp lệ.

-Hết giờ thi, các giám thị thu bài thi giao nộp cho thành viên HĐT mang về (kể cả đề thi chưa sử dụng cũng phải mang về nộp lại cho HĐT không thiếu một bài nào)

b-Thi thực hành :

-Giám khảo thi thực hành là thành viên Hội Đồng Thi

-Huynh trưởng của đơn vị giúp tập họp thí sinh và giữ trật tự trong khi thi, đồng thời hỗ trợ cho giám khảo khi được yêu cầu.

-Đơn vị chuẩn bị dây, còi, la bàn, bảng đen, phấn…

-Môn thi thực hành gồm :

b1-Hoạt động thanh niên :

-Ngành Đồng bốc thăm chọn thi 2/4 nhóm câu hỏi. Mỗi nhóm câu hỏi chỉ trả lời 1/3 câu bằng cách bốc thăm. Mỗi câu trả lời hoàn chỉnh được 5 điểm

-Ngành Thiếu bốc thăm chọn thi 2/7 nhóm câu hỏi. Mỗi nhóm chỉ trả lời 1/5 câu bằng cách bốc thăm . Mỗi câu trả lời hoàn chỉnh được 5 điểm

b2- Văn nghệ : hát các bài hát trong danh mục đính kèm theo đây

-Thi hát : thí sinh bốc thăm chọn đề thi, mỗi đề thi gồm 2 bài hát : 1 bài hát nghi thức và 1 bài hát sinh hoạt. Mỗi bái hát hoàn chỉnh được 5 điểm.

GHI CHÚ :

-Ban giám khảo nên cho thi HĐTN và thi hát diễn ra cùng một lúc ở hai nơi riêng biệt, cách xa nhau tối thiểu 15 – 20 mét (chia thí sinh ra 2 nhóm để thi: Thiếu và Đồng)

 • 1 giám khảo phụ trách thi  môn HĐTN
 • 1 giám khảo phụ trách thi hát

-Mỗi câu hỏi, thí sinh phải thực hành ngay trong vòng 30 giây. Nếu quá 30 giây mà thí sinh không thực hành được thì giám khảo tiếp tục cho câu hỏi môn khác, chứ không chờ đợi lâu lắc. (Sẽ khiến thời gian buổi thi dài thêm)

-Thí sinh thực hành xong, dù đúng hay sai; dù làm được hay không làm được, thì giám khảo cũng im lặng cho điểm ngay , không được nói là đúng hay sai; không được giải thích tại sao đúng tại sao sai; không được hướng dẫn thí sinh làm lại cho đúng.

-Giám khảo dặn trước huynh trưởng đơn vị và các thí sinh không được nhắc bài cho bạn. Nhưng nếu tình trạng nhắc bài vẫn diễn ra thì giám khảo phải cảnh cáo mọi người một lần nữa. Nếu tình trạng nhắc bài vẫn diễn ra thì giám khảo được quyền không cho điểm thí sinh ở câu đó.

2)Điểm thi :

Điểm thi viết :

+Thi trắc nghiệm 25 câu :   1 điểm x 25 câu = 25 điểm

+ 1 câu tự luận : …………………………………………………. 10 điểm

Điểm thi thực hành :

+ HĐTN  : 5 điểm x 2 môn = ……………………………. 10 điểm

+ thi hát 3 bài :    5 điểm x 2 bài  = …………………..10 điểm

————–

Tổng số điểm tối đa :               55 điểm

Điểm trúng cách : đạt tổng số điểm từ 25 điểm trở lên

DANH MỤC BÀI HÁT THI LÊN BẬC NĂM 2018

Bài hát nghi thức:

 1. Bài ca chính thức của đoàn
 2. Sen Trắng
 3. Trầm Hương Đốt
 4. Dây Thân Ái
 5. Sám Hối
 6. Bài ca chính thức của đơn vị

Bài hát sinh hoạt:

 1. Gia Đình Thân Ái
 2. Chim Bốn Phương
 3. Cho Con Đến Với Gia Đình
 4. Tuổi Xuân
 5. Mầm Măng
 6. Nối Vòng Tay Lớn
 7. Kết Đoàn
 8. Tiếng Chim Ca
 9. Mừng Anh Đến
 10. Chị Đoàn Em
 11. Mừng Thầy đến
 12. Mừng Bác gia trưởng

Rất mong ban huynh trưởng các đơn vị triển khai nội dung kế hoạch này đến huynh trưởng và đoàn sinh để kỳ thi lên bậc năm nay đạt kết quả mỹ mãn, khích lệ tinh thần tu học của đoàn sinh và đưa sinh hoạt của đơn vị đi lên tầm cao mới.

 

 

TM. BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng
Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

 Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Ai ôm hiềm hận ấy,
Hận thù không thể nguôi.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
22
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
17
Tháng 05
Kiên Giang