KẾ HOẠCH: Thi đua xây dựng “Đơn Vị Vững Mạnh” năm 2021 trong các đơn vị Gia Đình Phật Tử tại Kiên Giang

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 07/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Rạch Giá, ngày 20 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thi đua xây dựng “Đơn Vị Vững Mạnh” năm 2021
trong các đơn vị Gia Đình Phật Tử tại Kiên Giang

A- Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Phong trào thi đua xây dựng Đơn Vị Vững Mạnh đến nay đã trải qua 8 năm thực hiện. Nhờ có phong trào này mà tay nghề huynh trưởng ngày càng nâng cao, trình độ huynh trưởng từ lý thuyết đến thực hành đều tiến bộ rõ rệt.

Riêng đối với đội ngũ huynh trưởng trẻ thì đây còn là trường huấn luyện “vừa học vừa làm” giúp cho các em dù chưa qua trại huân luyện chính quy nào nhưng vẫn tiếp thu được những kiến thức căn bản của nghề huynh trưởng qua sự cầm tay chỉ việc của các huynh trưởng đàn anh.

Nhận thức được lợi ích thiết thực của phong trào thi đua, chúng ta càng quyết tâm làm tốt hơn nữa cuộc thi xây dựng ĐVVM trong năm 2021.

Năm nay có một đòi hỏi quan trọng, đó là : Chúng ta thực hiện 21 tiêu chí trong cuộc thi một cách trung thực, xem các tiêu chí này là điều kiện tốt nhất để làm cho đơn vị thực sự vững mạnh. Chúng ta không làm chiếu lệ để “trả nợ” hay để đối phó như một vài trường hợp cho thấy ở các năm trước đây.    

B-THỜI GIAN VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN :

1)Thời gian : Phát động  thi đua vào tháng 3/2021 Kết thúc và khen thưởng vào ngày tổng kết hoạt động GĐPT năm 2021.

2)Phạm vi áp dụng :  cuộc thi được thực hiện tại 09 đơn vị sau đây :

-GĐPT Tam Bảo RG – GĐPT Tam Bảo HT – GĐPT Sùng Đức – GĐPT Bửu Sơn – GĐPT Kim Quang – GĐPT Bửu Thọ – GĐPT Thanh Hòa – GĐPT Phước Thạnh – GĐPT Phước Lập

C-HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO :

Chủ tịch HĐGK: HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Trưởng PBGĐPT/KG

Phó Chủ tịch: HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó PBGĐPT/KG

Thư ký : HTr cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân, UV Truyền thông PBGĐPT.KG

Giám khảo :

 1. HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó  trưởng PBGĐPT/KG
 2. HTr cấp Tấn Diệu Ý Phạm Thúy Phượng, LĐT.GĐPT Thanh Hòa
 3. HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung, LĐT-GĐPT Tam Bảo-HT
 4. HTr cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn, LĐP-GĐPT Tam Bảo-HT
 5. HTr cấp Tín Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh, Gia trưởng GĐPT Tam Bảo-RG
 6. HTr cấp Tín Phước Tài Nguyễn Minh Hùng, LĐT-GĐPT Tam Bảo-RG
 7. HTr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé, LĐP GĐPT Tam Bảo-RG
 8. HTr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn, Gia trưởng GĐPT Kim Quang
 9. HTr cấp Tín Diệu Tiến Phạm Thị Thảo, LĐT.GĐPT Bửu Sơn
 10. HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc. Gia trưởng GĐPT Bửu Thọ
 11. HTr cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã, Gia trưởng GĐPT Phước Thạnh
 12. HTr cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân, LĐT.GĐPT.Phước Thạnh

D-THỂ THỨC THỰC HIỆN:

I-PHÂN CÔNG GIÁM KHẢO:

1) Chia 12 giám khảo ra 2 nhóm:

Nhóm I Nhóm II
1.Diệu Sang (Đặc cách khảo sát 1.Diệu Tiến
2.Diệu Ý          Tam Bảo-RG ) 2.Minh Hải
3.Minh Hiện 3.Phước Tài
4.Diệu Phương 4.Diệu Âm
5.Thiện Châu 5.Tuệ Nghiêm
6.Minh Nghị 6.Huệ Thiện

2)Chia 9 đơn vị ra 2 nhóm:

Nhóm I: khảo sát  ngày 13/6 Nhóm II : khảo sát ngày 25/7
1.Tam Bảo RG (Diệu Sang + Diệu Ý) 1.Thanh Hòa
2.Phước Thạnh 2.Bửu Thọ
3.Bửu Sơn 3.Tam Bảo-HT
4.Phước Lập 4.Kim Quang
5.Sùng Đức

3)Bốc thăm chọn đơn vị :

(cho mỗi đợt khảo sát)

 • Giám khảo nhóm I bốc thăm chọn đơn vị thuộc nhóm I
 • Giám khảo nhóm II bốc thăm chọn đơn vị thuộc nhóm II (Anh chị nào bắt nhằm thăm trắng thì được miễn đi khảo sát)

Lưu ý: Nếu đơn vị nào gặp trở ngại (chánh đáng) thì thỏa thuận dời ngày khảo sát với giám khảo .

II-KHẢO SÁT – CHẤM ĐIỂM:

-Đúng 13 giờ theo ngày đã định, giám khảo có mặt tại đơn vị, đề nghị trưởng đơn vị trình các loại sổ sách. Trong khi đó, huynh trưởng trực cho đơn vị sinh hoạt như thường lệ theo chương trình mẫu sau đây:

 1. Lễ Phật – Thực hành Chánh niệm (Trong thời gian này, GK xem xét các loại sổ sách của đơn vị)
 2. Chào cờ – Điểm danh báo cáo – Câu chuyện dưới cờ
 3. Học Phật pháp (phải dạy bài mới, không được ôn bài cũ)
 4. Kiểm tra kiến thức đoàn sinh và huynh trưởng quản đoàn

-Trong khi đơn vị tập họp sinh hoạt, giám khảo chú ý quan sát và ghi nhận xét đánh giá của mình vào phiếu khảo sát  theo yêu cầu của từng tiêu chí.

-Trước khi kết thúc buổi khảo sát, GK thông báo cho đơn vị biết kết quả thực hiện của đơn vị qua một số tiêu chí trong buổi sinh hoạt để Ban huynh trưởng rút kinh nghiệm.

-Cuối năm, hội đồng GK sẽ họp chấm điểm từng đơn vị theo kết quả do các GK ghi nhận qua lần khảo sát . Bảng kết quả chấm điểm được công khai qua 3 hình thức :

 1. Đăng trên Website của Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh KG
 2. Gởi cho Ban huynh trưởng các đơn vị
 3. Gởi cho thầy Cố vấn giáo hạnh của mỗi đơn vị

-Căn cứ tổng số điểm mỗi đơn vị đạt được, Hội đồng giám khảo phân chia các đơn vị theo các thứ hạng như sau:

1) Đơn Vị Vững Mạnh Xuất Sắc  ( đạt từ 90 – 100% số điểm tối đa ) : 324 – 360 điểm
2) Đơn Vị Vững Mạnh  (đạt từ 75 –  89% số điểm tối đa ) : 270 – 323 điểm
3) Đơn Vị Khá ( đạt từ 65 – 74% số điểm tối đa) : 234 –  269 điểm
4) Đơn vị trung bình ( đạt từ 50 – 64 % số điểm tối đa) : 180 –  233 điểm
5) Đơn vị yếu ( đạt dưới 50% số điểm tối đa) : < 180 điểm

III-KHEN THƯỞNG:

 • Đơn vị Vững mạnh xuất sắc được tặng Giấy khen kèm tiền thưởng 700.000 đồng
 • Đơn vị Vững mạnh được tặng Giấy khen kèm tiền thưởng 500.000 đồng
 • Đơn vị Khá được tặng Giấy khen kèm tiền thưởng 300.000 đồng
 • Đơn vị Trung bình được tặng Giấy khen (không có tiền thưởng)

E-TIÊU CHÍ ĐỂ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM ĐIỂM:

 • BGK sẽ căn cứ vào bảng 22 tiêu chí sau đây để khảo sát, đánh giá, chấm điểm (Mỗi tiêu chí thực hiện hoàn hảo được 10 điểm – Riêng tiêu chí 22 điểm tối đa là 40 – Tiêu chí nào có hệ số 2 thì số điểm được nhân lên 2 lần )
 • Đối với GĐPT Sùng Đức, vì ở đảo xa nên được bớt 50% đối với tiêu chí số: 1
 • Về tiêu chí Đoàn Quán, đơn vị nào do điều kiện khách quan không có Đoàn quán thì chỉ bị trừ điểm và vẫn được công nhận Đơn vị vững mạnh nếu như các tiêu chí còn lại đạt đủ số điểm nêu trên.
 • Trong 21 tiêu chí còn lại, nếu có tiêu chí nào đơn vị hoàn toàn không thực hiện thì đơn vị đó bị loại , không được công nhận ĐVVM mặc dù các tiêu chí khác có thể đạt đủ điểm ĐVVM.

Dưới đây là bảng kê và phân loại tiêu chí :

I-CÁC TIÊU CHÍ THỂ HIỆN BỔN PHẬN CỦA CÁ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ TRONG VIỆC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC GĐPT TRONG TỈNH:

1) Đơn vị có tham dự đầy đủ các phiên họp lệ hằng quý của BHD (hệ số 1)
2) Đơn vị có báo cáo hoạt động mỗi quý   (hệ số 1)
3) Đơn vị có hưởng ứng các mặt hoạt động do BHD Tỉnh đề ra (hệ số 2)
4) Đơn vị có vận động nhà hảo tâm tham gia Ban Bảo Trợ GĐPT Tỉnh (hệ số 2)
5) Đơn vị và huynh trưởng (có cấp) của đơn vị có đóng niên liễm, nguyệt liễm đầy đủ theo quy định (hệ số 1)
6) Đơn vị có tham gia tin bài được đăng trên Website của BHD Tỉnh (hệ số 2)

II-CÁC TIÊU CHÍ THỂ HIỆN TRÌNH ĐỘ VÀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ :

7) Đơn vị có chương trình sinh hoạt hằng tháng (quý) (hệ số 1)
8) Có đủ huynh trưởng dạy các bậc học (hệ số 1)
9) Chất lượng giảng dạy một tiết học của huynh trưởng trong buổi sinh hoạt (hệ số 2)
10) Đơn vị có tổ chức định kỳ các hoạt động ngoại khóa (hệ số 2)
11) Đơn vị có lực lượng kế thừa (hệ số 2)

III-CÁC TIÊU CHÍ THỂ HIỆN TRÌNH ĐỘ QUẢN TRỊ VÀ THỰC HIỆN NỘI QUY GĐPTVN :

12) Đơn vị có các loại cờ : Gia đình, đoàn, đội (chúng), đàn (hệ số 1)
13) Đoàn viên đơn vị (gồm huynh trưởng và đoàn sinh)  mặc đồng phục và đeo huy hiệu, cấp hiệu v.v… đấy đủ theo đúng Nội Quy GĐPT và Nội Quy huynh trưởng (hệ số 1)
14) Ban huynh trưởng đơn vị có đủ người đảm nhiệm các chực vụ (hệ số 1)
15) Đơn vị có đoàn quán . Đoàn quán có phát huy tác dụng như chức năng đã được quy định (hệ số 1)
16) Đơn vị có các loại sổ cần thiết sau đây  : 1/Sổ danh bộ Gia đình  – 2/Sổ trực – 3/ Sổ khí mảnh – 4/Sổ quỹ – 5/Sổ ghi biên bản các cuộc họp ban HT hằng tháng (hệ số 1)
17) Ban huynh trưởng có họp hằng tháng (hệ số 1)

IV-CÁC TIÊU CHÍ THỂ HIỆN HIỆU QUẢ SINH HOẠT CỦA ĐƠN VỊ

18) Số lượng huynh trưởng đoàn sinh có mặt trong buổi sinh hoạt (hệ số 2)
19) Đoàn sinh có tập chép bài đầy đủ, nghiêm túc trong giờ học (hệ số 1)
20) Tỷ lệ đoàn sinh trúng cách  kỳ thi lên bậc trong năm (hệ số 2)
21) Điểm kiểm tra kiến thức của đoàn viên (hệ số 2)

G- PHẦN GIẢI THÍCH TIÊU CHUẨN CHẤM ĐIỂM
ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH

1) Đơn vị có tham dự đầy đủ các phiên họp lệ hằng quý của BHD (hệ số 1): Người thay mặt đơn vị dự họp phải là gia trưởng hoặc liên đoàn trưởng. Các huynh trưởng khác (có cấp hay chưa có cấp) được khuyến khích đến dự họp nhưng không được thay mặt cho đơn vị.  Đơn vị tham dự đầy đủ các phiên họp lệ BHD thì được 10 điểm. Nếu vằng mặt một kỳ thì bị trừ 2,5 điểm / 1 kỳ.

2) Đơn vị có báo cáo hoạt động mỗi quý (hệ số 1)Báo cáo phải thể hiện đầy đủ các số liệu  hoạt động theo mẫu nêu ra. Báo cáo phải có chữ ký của gia trưởng và thầy trụ trì. Nếu thiếu báo cáo 1 kỳ sẽ bị trừ 2,5 điểm / 1 kỳ. Nếu báo cáo có nhưng không hoàn chỉnh sẽ bị trừ 0,5 điểm/1 lỗi.

3) Đơn vị có hưởng ứng các sự kiện do BHD Tỉnh tổ chức (hệ số 1): Nếu đơn vị không tham gia vì bất cứ lý do nào sẽ bị trừ 05 điểm / 1 lần không tham gia

4)Đơn vị có vận động nhà hảo tâm tham gia Ban Bảo Trợ GĐPT Tỉnh (hệ số 2): Đơn vị vận động ít nhất 10 ban viên Ban Bảo trợ. Nếu vận động nhiều hơn thì kể từ ban viên thứ 11, mỗi ban viên được thưởng 1 điểm . Nếu đơn vị vận động không đủ 10 ban viên thì cứ thiếu 1 người thì bị trừ 1 điểm

5)Đơn vị và huynh trưởng (có cấp) của đơn vị có đóng niên liễm, nguyệt liễm đầy đủ theo quy định (hệ số 1):

 • Đơn vị không đóng niên liễm thì trừ 5 điểm
 • Mỗi huynh trưởng không đóng nguyệt liễm thì trừ 2 điểm/ 1 huynh trưởng / quý

6)Đơn vị có tham gia tin bài được đăng trên Website BHD Tỉnh (hệ số 2) : tin bài phải có hình ảnh minh họa. Mỗi đơn vị tham gia tối thiểu 1 tin bài/1 quý. Nếu thiếu 1 tin bài sẽ bị trừ 2,5 điểm. Tin bài quý nào phải gởi đăng trong quý đó. Nếu trong 1 quý có 2 tin bài trở lên  thì cũng chỉ được kể là một tin bài. (Áp dụng cho năm 2020 chỉ cần 3 tin bài/năm)

7)Đơn vị có chương trình sinh hoạt hằng tháng (quý) (hệ số 1): Chương trình sinh hoạt phải hội đủ 4 yếu tố sau:

 1. Ghi cụ thể công việc mỗi tuần, liên tục trong 3 tháng của quý hiện hành
 2. Buổi sinh hoạt phải diễn ra đúng với chương trình sinh hoạt (CTSH)
 3. CTSH phải phát trước cho mỗi huynh trưởng
 4. CTSH phải gởi trước cho Ban Hướng dẫn vào đầu mỗi quý

Nếu thiếu CTSH sẽ bị trừ 2,5 điểm/ 1 quý

Nếu vi phạm lỗi số 2, 3, 4 sẽ bị trừ 1 điểm/ 1 lỗi

8)Có đủ huynh trưởng dạy các bậc học (hệ số 1): tối thiểu phải có đủ HTr dạy các bậc Mở Mắt, Cánh Mềm, Hương Thiện, Sơ Thiện. Nếu thiếu 1 HTr giảng huấn sẽ bị trừ 2,5 điểm/ 1 HTr  

9)Chất lượng giảng dạy một tiết học của huynh trưởng trong buổi sinh hoạt  (hệ số 2):

 • Dạy đúng chương trình sinh hoạt quý (1 điểm)
 • Dạy theo Giáo án do BHD ấn hành (4 điểm)
 • Hướng dẫn đoàn sinh ghi “từ khóa” thay cho việc chép bài( 2 điểm)
 • Nghệ thuật giảng bài của huynh trưởng ( 2 điểm )
 • Kỷ luật trong giờ học ( 1 điểm)

10)Đơn vị có định kỳ tổ chức các hoạt động ngoại khóa (hệ số 2): hoạt động ngoại khóa bao gồm 4  loại hình sau đây :

10.1-Cắm trại- dã ngoại-du khảo : Đơn vị tổ chức ít nhất 2 lần/ năm  (không kể lần tham gia trại Lục Hòa, trại Dũng, trại Hạnh hằng năm do BHD Tỉnh tổ chức)
10.2-Văn nghệ : Đơn vị tổ chức ít nhất 2 lần/ năm  (Nếu tham gia biểu diễn do BHD Tỉnh tổ chức chung thì được kể vào số lần trong năm)
10.3-Hộ trì Tam Bảo : tức tham gia công quả những Phật sự do chùa tổ chức. Mỗi năm ít nhất 2 lần
10.4-Hoạt động xã hội – Tương trợ đoàn viên : Mỗi năm đơn vị có tổ chức thực hiện hoạt động này ít nhất 2 lần thì xem như đạt tiêu chí này

Trong bốn loại hình trên, nếu đơn vị thiếu loại hình nào sẽ bị trừ 2,5 điểm/ 1 loại hình. Nếu số lần không đủ thì trừ 1,5 điểm/ 1 lần

(Áp dụng cho năm 2021 mỗi loại hình chỉ cần 1 lần/năm)

11)Đơn vị có xây dựng lực lượng kế thừa (hệ số 2):

 • Mỗi đoàn phải có ít nhất 1 HT tập sự. Đoàn nào không có trừ 2 điểm/ đoàn
 • Đơn vị không đưa HT tập sự đi dự trại huấn luyện trong năm thì trừ 5 điểm

12)Đơn vị có đủ các loại cờ (hệ số 1): gồm cờ Gia đình, cờ đoàn, cờ đội,chúng,đàn. Nếu thiếu một trong 3 loại cờ trên thì bị trừ 3 điểm/1 loại cờ

13)Đoàn viên đơn vị (gồm huynh trưởng và đoàn sinh)  mặc đồng phục và đeo huy hiệu, cấp hiệu v.v… đầy đủ theo đúng Nội Quy GĐPT và Nội Quy huynh trưởng (hệ số 1):  huynh trưởng phải mặc đoàn phục với đầy đủ huy hiệu, cấp hiệu, phù hiệu chức vụ, đội nón Tứ Ân, mang giày. Nếu vi phạm một lỗi nào sẽ bị trừ 1 điểm/1 huynh trưởng. Đoàn sinh có thể chế bớt mang giày và đội mũ nhưng đoàn phục vẫn phải đầy đủ như huynh trưởng. Tuyệt đối không được mặc quần jean hay quần màu khác với đoàn phục mẫu. Nếu phạm lỗi này sẽ bị trừ 1 điểm/1 trường hợp.

14)Ban huynh trưởng đơn vị có đủ người đảm nhiệm các chức vụ (hệ số 1) : Đơn vị phải có đủ các chức danh quan trọng như sau :

1-Gia trưởng
2-Liên đoàn trưởng
3-Đoàn trưởng Thiếu nam    (Nếu thiếu 1 trong các chức danh này thì trừ
4-Đoàn trưởng Thiếu nữ                         2 điểm / 1 chức danh)
5-Đoàn trưởng Oanh nam
6-Đoàn trưởng Oanh nữ

15)Đơn vị có đoàn quán, đoàn quán phải phát huy tác dụng (hệ số 1): Một Đoàn quán đúng nghĩa phải là một đoàn quán tương đối rộng, có thể sử dụng cho ban huynh trưởng làm nơi hội họp; phải có trang trí bàn thờ Phật; phải có 4 góc đoàn cho các đoàn trình bày sức sống của đoàn mình; phải có kho để chứa vật dụng;  không gian chung quanh đoàn quán phải xanh sạch đẹp. Trong 5 tiêu chuẩn trên nếu đạt đủ thì mới được điểm tối đa.

16)Đơn vị có các loại sổ cần thiết (hệ số 1): Đơn vị có các loại sổ cần thiết sau đây  : 1/Sổ danh bộ Gia đình  – 2/Sổ trực – 3/ Sổ khí mảnh – 4/Sổ quỹ – 5/Sổ ghi biên bản các cuộc họp ban HT hằng tháng.Trong những loại sổ sách này, nếu đơn vị thiếu hoặc làm không đúng biểu mẫu, hoặc có sổ mà không  cập nhật thì đều bị trừ 02 điểm / 1 sổ.

17)Ban huynh trưởng có họp hằng tháng (hệ số 1): Nội dung buổi họp được thể hiện trong Sổ ghi biên bản cuộc họp huynh trưởng.. Biên bản phải được viết hoàn chỉnh về hình thức lẫn nội dung., Nếu tháng nào ban huynh trưởng không có họp sẽ bị trừ 2 điểm/ 1 lần họp

18)Số lượng huynh trưởng và đoàn sinh có mặt trong buổi sinh hoạt (hệ số 2): đơn vị phải có đủ 4 đoàn, mỗi đoàn phải có ít nhất 8  đoàn sinh. Nếu đoàn nào không đủ số 8 đ/s thì bị trừ 2 điểm/đoàn. Nếu đơn vị nào thiếu hẵn 1 đoàn thì bị trừ 3 điểm/đoàn. Đối với huynh trưởng, BGK căn cứ vào báo cáo nhân sự của đơn vị, sẽ trừ 1 điểm/1 huynh trưởng vắng mặt

19)Đoàn sinh có tập chép bài đầy đủ, nghiêm túc trong giờ học (hệ số 1) :

 • 90% – 100% đoàn sinh có tập chép bài thì được điểm tối đa
 • từ 50% đến dưới 90% có tập chép bài thì được điểm theo % (TD: 50% thì được 5 điểm – 60% thì được 6 điểm v.v…)
 • Nếu tỷ lệ đs có tập chép bài dưới 50% thì không có điểm ở tiêu chí này

20) Tỷ lệ đoàn sinh trúng cách kỳ thi lên bậc trong năm (hệ số 2) :

Ct Dvvm

Tỷ lệ trúng cách từ 80% đến 100% thì được điểm tối đa

 • Tỷ lệ trúng cách từ 30% đến dưới 80% thì được điểm theo % (TD; tỷ lệ 30% được 3 điểm; 6o% được 6 điểm v.v…)
 • Tỷ lệ trúng cách dưới 30% thì không có điểm ở tiếu chí này.

21) GK kiểm tra kiến thức của Huynh trưởng và đoàn sinh (hệ số 2):

+BHD soạn 02 bộ đề kiểm tra kiến thức đoàn sinh và huynh trưởng riêng cho mỗi nhóm
+Đề kiểm tra đoàn sinh được biên soạn trên 4 bậc: Mở mắt, Cánh mền, Hướng thiện, Sơ thiện.
+Đối với đoàn sinh, GK kiểm tra kiến thức về Phật pháp, HĐTN và bài hát
+Đối với huynh trưởng, GK kiểm tra kiến thức trong cuốn Quy chế Huynh trưởng và Quy chế làm việc của BHD.GĐPT Kiên Giang, lịch sử  và tổ chức GĐPT, những nội dung đã đăng trên website Phân ban và những vấn đề thực tiễn trong sinh hoạt GĐPT (Khảo sát đoàn sinh đoàn nào thì khảo sát huynh trưởng đoàn đó. Đoàn nào không có huynh trưởng để khảo sát thì bị mất 5 điểm)

Điểm tối đa của mỗi đoàn là 10 điểm Số điểm cả 4 đoàn được cộng chung thành số điểm của tiêu chí 23.Điểm tối đa của tiêu chí này là 40 điểm x hệ số 2 = 80 điểm

H-KẾT LUẬN

Trong 8 năm qua, cuộc thi ĐVVM đã là động lực thúc đẩy ban huynh trưởng các đơn vị chịu thương chịu khó, nỗ lực đưa đơn vị tiến bộ mọi mặt, tạo ra không khí phấn khởi thi đua sôi nổi trong huynh trưởng và đoàn sinh. Nhờ đó mà tạo được niềm tin đối với chư Tôn đức tăng, ni, ban bảo trợ và phụ huynh đoàn sinh, góp phần phát triển sinh hoạt GĐPT trong tỉnh cả về lượng và chất.

Ban Hướng dẫn PB. GĐPT Tỉnh mong rằng  các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy  hơn nữa hiệu quả phong trào trong năm 2021 để tổ chức Áo Lam Kiên Giang đã vững mạnh lại càng vững mạnh hơn.

PHỤ ĐÍNH:   Danh mục bài hát kiểm tra

NƠI NHẬN :

 • ĐĐ Trưởng Ban HDPT “để báo cáo”
 • Quý Thầy Cố vấn giao hạnh “để liễu tri”
 • Ủy viên Truyền thông “để đăng lên Website”
 • Ban giám khảo            “để thực hiện”
 • Lưu

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

           Huynh Trưởng cấp Dũng
Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.