BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang-Rạch Giá

Trong thời gian từ 13 giờ đến 17 giờ, đoàn đã xem xét đánh giá tình hình sinh hoạt của đơn vị qua 27 tiêu chí của cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2015 do Ban Hướng Dẫn Tỉnh đề ra. Sau đây là một số kết quả cuộc khảo sát :

-Số lượng đoàn viên có mặt : 20 đoàn sinh và 5 huynh trưởng.

-Buổi sinh hoạt diễn ra đúng giờ và đúng trình tự một buổi sinh hoạt mẫu.

-Đơn vị lập 6 loại sổ sách, tuy nhiên việc cập nhật sổ sách còn chưa đầy đủ.

-Đơn vị không có chương trình sinh hoạt tháng – quý.

-Đơn vị chưa có hệ thống tổ chức nhân sự ổn định.

-Huynh trưởng giảng dạy không có giáo án.

-50% đoàn sinh có tập chép bài.

-Đoàn phục, huy hiệu, cấp hiệu, cờ Gia đình, cờ đoàn… đạt 75% theo yêu cầu.

-Kiểm tra kiến thức đoàn sinh đạt số điểm 28/40 điểm, đoàn sinh yếu về môn HĐTN.

-Đơn vị có đoàn quán đạt yêu cầu 100%.

Ngoài ra, các tiêu chí khác đều được đơn vị thực hiện đầy đủ.

Sau đây là một số hình ảnh buổi khảo sát:

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.