KẾ HOẠCH: Xây dựng “Đơn Vị Vững Mạnh” năm 2024 trong các đơn vị Gia Đình Phật Tử tại Kiên Giang

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 01/2024/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 01 tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH
V/v Xây dựng “Đơn Vị Vững Mạnh” năm 2024
trong các đơn vị Gia Đình Phật Tử tại Kiên Giang

A- Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

Từ năm 2013, Phân Ban GĐPT Kiên Giang đã tổ chức cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh hàng năm nhằm mục đích giúp các đơn vị hoạt động có bài bản và nề nếp để nâng cao hiệu quả giáo dục của tổ chức Áo Lam.

Trải qua 10 năm, cuộc thi đã trở thành một hoạt động thường niên trong sinh hoạt của anh chị em áo Lam Kiên Giang.

Thường trực Phân Ban GĐPT là cơ quan đầu não của tổ chức Áo Lam trong tỉnh. Vì vậy Phân Ban luôn muốn cho các đơn vị GĐPT trong tỉnh đều đạt tới chỗ sinh hoạt hoàn mỹ theo các tiêu chí của tổ chức. Bởi vì chỉ có sinh hoạt một cách hoàn mỹ thì  tổ chức chúng ta mới thực sự là một tổ chức giáo dục đem lại lợi ích cho thanh thiếu đồng niên. Còn nếu không thì chúng ta chỉ là một đám thanh thiếu niên tụ tập vô chùa chơi giỡn một cách vô ích mà thôi.

Bởi vậy, Phân Ban mới đề ra danh hiệu “Đơn Vị Vững Mạnh” và các tiêu chí cụ thể cho các đơn vị theo đó mà sinh hoạt. Đơn vị nào thực hiện đầy đủ các tiêu chí ấy tức là đạt danh hiệu dơn vị vững mạnh, xứng đáng với chức năng giáo dục của một đơn vị Gia Đình Phật Tử.

Tóm lại, cuộc vận động xây dựng “Đơn vi vững mạnh” trong các GĐPT tại Kiên Giang là nhằm mục đích đưa tổ chức chúng ta không ngừng vươn lên tầm cao mới trong sinh hoạt, từ đó mang lại sinh khí cho từng đơn vị, giúp cho đơn vị mỗi ngày một đi lên, góp phần vào sự lớn mạnh của đại gia đình Áo Lam Kiên Giang để xứng đáng với lòng tin tưởng của chư Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh.

B-HÌNH THỨC THI ĐUA:

1) Thời gian:

Phát động thi đua vào tháng 1/2024. Kết thúc và khen thưởng vào ngày tổng kết hoạt động GĐPT năm 2024.

2) Phạm vi áp dụng:

cuộc thi được thực hiện tại 10 đơn vị sau đây :

 1. GĐPT Tam Bảo RG
 2. GĐPT Tam Bảo HT
 3. GĐPT Sùng Đức
 4. GĐPT Bửu Sơn
 5. GĐPT Kim Quang
 6. GĐPT Bửu Thọ
 7. GĐPT Thanh Hòa
 8. GĐPT Phước Lập
 9. GĐPT Hòa Long
 10. GĐPT Vĩnh Phước

3) Phù hiệu:

4) Khảo sát – chấm điểm

– Đúng 13 giờ theo ngày đã định, giám khảo có mặt tại đơn vị, đề nghị Huynh trưởng đơn vị trình các loại sổ sách. Trong khi đó, huynh trưởng trực cho đơn vị sinh hoạt như thường lệ theo chương trình mẫu sau đây:

 • Lễ Phật – Thực hành Chánh niệm (Trong thời gian này, giám khảo xem xét các loại sổ sách của đơn vị)
 • Chào cờ – Điểm danh báo cáo – Câu chuyện dưới cờ
 • Học Phật pháp (phải dạy bài mới, không được ôn bài cũ)
 • Kiểm tra kiến thức đoàn sinh và huynh trưởng quản đoàn

– Trong khi đơn vị tập họp sinh hoạt, giám khảo chú ý quan sát và ghi nhận xét đánh giá của mình vào phiếu khảo sát  theo yêu cầu của từng tiêu chí.

– Kiểm tra kiến thức Huynh trưởng sẽ tách biệt với kiếm tra đoàn sinh và tổ chức sau khi đã kết dây thân ái toàn đơn vị.

– Trước khi kết thúc buổi khảo sát, Giám khảo cần ngồi họp với Ban Huynh trưởng đơn vị, trình bày những mặt đạt và chưa đạt của đơn vị để rút kinh nghiệm.

– Cuối năm, hội đồng giám khảo sẽ họp chấm điểm từng đơn vị theo kết quả do các GK ghi nhận qua lần khảo sát. Bảng kết quả chấm điểm được công khai qua 2 hình thức:

 • Đăng trên Website của Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh Kiên Giang
 • Gởi cho Ban huynh trưởng các đơn vị

– Căn cứ tổng số điểm mỗi đơn vị đạt được, Hội đồng giám khảo phân chia các đơn vị theo các thứ hạng như sau:

 1. Đơn Vị Vững Mạnh Xuất Sắc (đạt từ 90 – 100% số điểm tối đa )
 2. Đơn Vị Vững Mạnh (đạt từ 75 –  89% số điểm tối đa )
 3. Đơn Vị Khá (đạt từ 65 – 74% số điểm tối đa)
 4. Đơn vị trung bình (đạt từ 50 – 64 % số điểm tối đa)
 5. Đơn vị yếu (đạt dưới 50% số điểm tối đa)

5) Khen thưởng:

 • Đơn vị xuất sắc được tặng Giấy khen kèm tiền thưởng 700.000 đồng
 • Đơn vị Vững mạnh được tặng Giấy khen kèm tiền thưởng 500.000 đồng
 • Đơn vị Khá được tặng Giấy khen kèm tiền thưởng 300.000 đồng
 • Đơn vị Trung bình được tặng Giấy khen (không có tiền thưởng)

C- BAN GIÁM KHẢO :

 1. Htr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung, Trưởng PB GĐPT Kiên Giang.
 2. Htrr cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn, Phó PB TT GĐPT Kiên Giang.
 3. Htr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, phó trưởng PB GĐPT Kiên Giang
 4. Htr cấp Tấn Diệu Ý Phạm Thuý Phượng, phó trưởng PB GĐPT Kiên Giang
 5. Htr cấp Tấn Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé, thủ quỹ PB GĐPT Kiên Giang
 6. Htr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn, UV kiểm soát PB GĐPT Kiên Giang
 7. Htr cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân, Chánh thư ký PB GĐPT Kiên Giang

D-THỂ THỨC THỰC HIỆN :

I-PHÂN CÔNG GIÁM KHẢO:

1) Giám khảo được chia thành 2 đoàn:

 • Đoàn I: gồm chị Diệu Phương, anh Minh Hiện, chị Diệu Sang và chị Diệu Ý; Đoàn 1 khảo sát các đơn vị: Tam Bảo (Hà Tiên), Thanh Hoà và Sùng Đức
 • Đoàn II: gồm chị Tuệ Nghiêm, anh Minh Nghị và anh Huệ Thiện; Đoàn 2 khảo sát các đơn vị: Tam Bảo (Rạch Giá), Bửu Thọ, Hòa Long, Kim Quang, Vĩnh Phước, Phước Lập và Bửu Sơn

3)Thứ tự khảo sát:

THỨ TỰĐƠN VỊNGÀY KHẢO SÁT
1Tam Bảo (RG)26/5/2024 (19/4 âm lịch)
2Phước Lập2/6/2024 (26/4 âm lịch)
3Kim Quang9/6/2024 (4/5 âm lịch)
4Bửu Sơn16/6/2024 (11/5 âm lịch)
5Hoà Long23/6/2024 (18/5 âm lịch)
6Bửu Thọ30/6/2024 (25/5 âm lịch)
7Thanh Hoà7/7/2024 (2/6 âm lịch)
8Vĩnh Phước14/7/2024 (9/6 âm lịch)
9Sùng Đức21/7/2024 (16/6 âm lịch)
10Tam Bảo (HT)28/7/2024 (23/6 âm lịch)

II – LƯU Ý:

Nếu đơn vị gặp trở ngại (chánh đáng) thì có thể liên hệ đoàn khảo sát để dời ngày khảo sát. Ngày khảo sát mới sẽ do Đoàn khảo sát quyết định sau khi xem xét lại lịch trình khảo sát.

E-TIÊU CHÍ ĐỂ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM ĐIỂM :         

 • BGK sẽ căn cứ vào bảng 25 tiêu chí sau đây để khảo sát, đánh giá, chấm điểm (Mỗi tiêu chí thực hiện hoàn hảo được 10 điểm – Riêng tiêu chí 23 điểm tối đa là 40 – Tiêu chí nào có hệ số 2 thì số điểm được nhân lên 2 lần )
 • Đối với GĐPT Sùng Đức, vì ở đảo xa nên được phép dự họp online nhưng yêu cầu phải dự đủ 4 phiên họp trong năm và có mặt tại Hội nghị tổng kết.
 • Về tiêu chí Đoàn Quán, đơn vị nào do điều kiện khách quan không có Đoàn quán thì chỉ bị trừ điểm và vẫn được công nhận Đơn vị vững mạnh nếu như các tiêu chí còn lại đạt đủ số điểm nêu trên.
 • Trong 23 tiêu chí còn lại, nếu có tiêu chí nào đơn vị hoàn toàn không thực hiện (0 điểm)  thì đơn vị đó bị loại, không được công nhận ĐVVM mặc dù các tiêu chí khác có thể đạt đủ điểm ĐVVM.

G – CÁC TIÊU CHÍ KHẢO SÁT

1) Đơn vị có tham dự đầy đủ các phiên họp lệ hằng quý của Phân Ban (10 điểm): Người thay mặt đơn vị dự họp phải là gia trưởng, liên đoàn trưởng hoặc liên đoàn phó. Các huynh trưởng khác (có cấp hay chưa có cấp) được khuyến khích đến dự họp (căn cứ trên thông báo mời họp) nhưng không được thay mặt cho đơn vị.  Đơn vị tham dự đầy đủ các phiên họp lệ Phân Ban thì được 10 điểm. Nếu vắng mặt một kỳ thì bị trừ 2,5 điểm / 1 kỳ.

2) Đơn vị có báo cáo hoạt động mỗi quý (10 điểm)Báo cáo phải thể hiện đầy đủ các số liệu  hoạt động theo mẫu nêu ra. Báo cáo phải có chữ ký của gia trưởng và thầy trụ trì. Nếu thiếu báo cáo 1 kỳ sẽ bị trừ 2,5 điểm / 1 kỳ. Nếu báo cáo có nhưng không hoàn chỉnh sẽ bị trừ 0,5 điểm/1 lỗi.

3) Đơn vị có hưởng ứng các sự kiện do Phân Ban Tỉnh tổ chức (20 điểm): Nếu đơn vị không tham gia vì bất cứ lý do nào sẽ bị trừ 10 điểm / 1 lần không tham gia

4) Huynh trưởng có cấp của đơn vị tham gia đầy đủ các sự kiện do Phân Ban Tỉnh phân công (20 điểm) : căn cứ danh sách huynh trưởng do Phân Ban phân công được đăng trên website. Huynh trưởng không thể tham gia có thể trình với Ban Hướng Dẫn trước khi kế hoạch phân công được đăng lên website. Huynh trưởng nào vắng mặt sẽ bị trừ 2 điểm/ 1 Huynh trưởng/ 1 sự kiện (Ngoại trừ trường hợp trước đó có xin phép vắng mặt với lý do chính đáng)

5) Đơn vị có vận động nhà hảo tâm tham gia Ban Bảo Trợ GĐPT Tỉnh (20 điểm): Đơn vị vận động ít nhất 10 ban viên Ban Bảo trợ. Nếu vận động nhiều hơn thì kể từ ban viên thứ 11, mỗi ban viên được thưởng 2 điểm. Nếu đơn vị vận động không đủ 10 ban viên thì cứ thiếu 1 người thì bị trừ 2 điểm.

6) Đơn vị có đóng niên liễm, huynh trưởng (có cấp) của đơn vị đóng nguyệt liễm đầy đủ theo quy định (10 điểm):

 • Đơn vị không đóng niên liễm thì trừ 5 điểm
 • Mỗi huynh trưởng không đóng nguyệt liễm thì trừ 2 điểm/ 1 huynh trưởng/quý

7) Đơn vị có tham gia tin bài được đăng trên Website Phân Ban Tỉnh (10 điểm): tin bài phải có hình ảnh minh họa. Mỗi đơn vị tham gia tối thiểu 1 tin bài/quý. Nếu thiếu 1 tin bài sẽ bị trừ 2,5 điểm. Tin bài quý nào phải gởi đăng trong quý đó. Nếu trong 1 quý có 2 tin bài trở lên thì cộng 1 điểm/tin bài, tối đa 2 điểm/quý. Không tính các bài đăng hoạt động của Phân Ban.

8) Đơn vị có chương trình sinh hoạt hằng tháng (quý) (10 điểm): Chương trình sinh hoạt phải hội đủ 4 yếu tố sau:

 • Ghi cụ thể công việc mỗi tuần, liên tục trong 3 tháng của quý hiện hành
 • Buổi sinh hoạt phải diễn ra đúng với chương trình sinh hoạt (CTSH)
 • CTSH phải phát trước cho mỗi huynh trưởng
 • CTSH phải gởi trước cho Ban Hướng dẫn vào đầu mỗi quý
 • Nếu thiếu CTSH sẽ bị trừ 2,5 điểm/ 1 quý
 • Nếu vi phạm lỗi số 2, 3, 4 sẽ bị trừ 1 điểm/1 lỗi/quý

9) Có đủ huynh trưởng dạy các bậc học (10 điểm): tối thiểu phải có đủ Huynh trưởng dạy 4 bậc Mở Mắt, Cánh Mềm, Hướng Thiện, Sơ Thiện. Nếu thiếu 1 Huynh trưởng giảng huấn sẽ bị trừ 2,5 điểm/ 1 Huynh trưởng

10) Chất lượng giảng dạy tiết học của huynh trưởng (20 điểm):

 • Dạy đúng chương trình sinh hoạt quý (2 điểm)
 • Dạy theo Giáo án do Phân Ban ấn hành (8 điểm)
 • Hướng dẫn ngành Thiếu ghi “từ khóa” thay việc chép bài (4 điểm)
 • Nghệ thuật giảng bài của huynh trưởng (2 điểm)
 • Kỷ luật trong giờ học (1 điểm)

11)Đơn vị có định kỳ tổ chức các hoạt động ngoại khóa (20 điểm): hoạt động ngoại khóa bao gồm 4  loại hình sau đây :

11.1-Cắm trại- dã ngoại-du khảo : Đơn vị tổ chức ít nhất 2 lần/ năm (không kể lần tham gia trại Lục Hòa, trại Dũng, trại Hạnh hằng năm do Phân Ban Tỉnh tổ chức)

11.2-Văn nghệ: Đơn vị tổ chức ít nhất 2 lần/ năm  (Nếu tham gia biểu diễn do Phân Ban Tỉnh tổ chức chung thì được kể vào số lần trong năm)

11.3-Hộ trì Tam Bảo: tức tham gia công quả những Phật sự do chùa tổ chức. Mỗi năm ít nhất 2 lần

11.4-Hoạt động xã hội – Tương trợ đoàn viên: Mỗi năm đơn vị có tổ chức thực hiện hoạt động này ít nhất 2 lần thì xem như đạt tiêu chí này

Trong bốn loại hình trên, nếu đơn vị thiếu loại hình nào sẽ bị trừ 2,5 điểm/ 1 loại hình. Nếu số lần không đủ thì trừ 1,5 điểm/ 1 lần

12) Đơn vị có xây dựng lực lượng kế thừa (20 điểm):

 • Mỗi đoàn phải có ít nhất 1 Htr tập sự. Đoàn nào không có Huynh trưởng tập sự trừ 4 điểm/ đoàn
 • Đơn vị không đưa Htr tập sự đi dự trại huấn luyện thì trừ 10 điểm
 • Đơn vị không đưa Htr tập sự tham dự lớp Kiên, Trì bị trừ 10 điểm 

13) Tỷ lệ huynh trưởng dự học Lớp Kiên, Trì, Định. Lực mỗi tháng : (20 điểm)

– Tỷ lệ HT theo học =      Tổng số lượt HT tham dự/Tổng số lượt HT đăng ký tham dự trong năm

– Đạt tỷ lệ 80% trở lên: không bị trừ điểm

– Từ 50% đến 79% tính điểm theo tỷ lệ (TD: 70% được 7 điểm, 50% được 5 điểm)

– Dưới 50% thì không có điểm ở tiêu chí này

14) Đơn vị có đủ các loại cờ (10 điểm): gồm cờ Gia đình, cờ đoàn, cờ đội,chúng,đàn. Nếu thiếu một trong 3 loại cờ trên thì bị trừ 3 điểm/1 loại cờ

15) Đoàn viên đơn vị (gồm huynh trưởng và đoàn sinh)  mặc đồng phục và đeo huy hiệu, cấp hiệu v.v… đầy đủ theo đúng Nội Quy GĐPT và Nội Quy huynh trưởng (20 điểm):  huynh trưởng phải mặc đoàn phục (không mặc lễ phục trong buổi sinh hoạt) với đầy đủ huy hiệu, cấp hiệu, phù hiệu chức vụ, đội nón Tứ Ân, mang giày.

 • Nếu vi phạm một lỗi nào sẽ bị trừ 2 điểm/1 huynh trưởng.
 • Nếu Huynh trưởng trực vi phạm thì trừ 4 điểm/lỗi.

Đoàn sinh có thể chế bớt mang giày và đội mũ nhưng đoàn phục vẫn phải đầy đủ như huynh trưởng. Tuyệt đối không được mặc quần jean hay quần màu khác với đoàn phục mẫu. Đoàn sinh mới gia nhập của đơn vị có thể không có đồng phục nhưng số lượng này không được vượt quá 50% đoàn sinh toàn đơn vị. Vượt quá 50% sẽ trừ điểm theo tỉ lệ vi phạm(VD: 70% trừ 7 điểm, 80% trừ 8 điểm)

Đoàn sinh vi phạm các lỗi đồng phục không nghiêm túc như: mặc áo Lam với quần jean, quần khác màu xanh mực; mặc áo Lam nhưng bỏ áo ngoài quần (đoàn sinh thiếu nam)…thì bị trừ 1 điểm/đoàn sinh

16) Ban huynh trưởng đơn vị có đủ người đảm nhiệm các chức vụ (10 điểm): Đơn vị phải có đủ các chức danh quan trọng như sau :

 1. Gia trưởng
 2. Liên đoàn trưởng
 3. Đoàn trưởng Thiếu nam
 4. Đoàn trưởng Thiếu nữ
 5. Đoàn trưởng Oanh nam
 6. Đoàn trưởng Oanh nữ

(Nếu thiếu 1 trong các chức danh này thì trừ 2 điểm / 1 chức danh)

17) Đơn vị có đoàn quán, đoàn quán phải phát huy tác dụng (10 điểm): Một Đoàn quán đúng nghĩa phải là một đoàn quán tương đối rộng, có thể sử dụng cho ban huynh trưởng làm nơi hội họp; phải có trang trí bàn thờ Phật; phải có 4 góc đoàn cho các đoàn trình bày sức sống của đoàn mình; phải có kho để chứa vật dụng;  không gian chung quanh đoàn quán phải xanh sạch đẹp. Trong 5 tiêu chuẩn trên nếu đạt đủ thì mới được điểm tối đa. Nếu thiếu một trong các tiêu chuẩn trên thì trừ 2 điểm/tiêu chuẩn.

CHÚ Ý: Giám khảo đánh giá đoàn quán cần công khai với ban Huynh trưởng ngay tại buổi sinh hoạt để tránh cảm tính hoặc các vấn đề bất khả kháng.

18) Đơn vị có các loại sổ cần thiết (10 điểm): Đơn vị có các loại sổ cần thiết gồm:

 1. Sổ danh bộ Gia đình
 2. Sổ trực
 3. Sổ khí mảnh
 4. Sổ quỹ
 5. Sổ ghi biên bản các cuộc họp ban HT hằng tháng.

Trong những loại sổ sách này, nếu đơn vị thiếu hoặc làm không đúng biểu mẫu, hoặc có sổ mà không  cập nhật thì đều bị trừ 02 điểm / 1 sổ.

19) Ban huynh trưởng có họp hằng tháng (10 điểm): Nội dung buổi họp được thể hiện trong Sổ ghi biên bản cuộc họp huynh trưởng. Biên bản phải được viết hoàn chỉnh về hình thức lẫn nội dung. Nếu tháng nào ban huynh trưởng không họp sẽ bị trừ 2 điểm/ 1 lần họp

20) Số lượng huynh trưởng và đoàn sinh có mặt trong buổi sinh hoạt (10 điểm): đơn vị phải có đủ 4 đoàn, mỗi đoàn phải có ít nhất 8  đoàn sinh. Nếu đoàn nào không đủ số 8 đoàn sinh thì bị trừ 2 điểm/đoàn.

 • Nếu đơn vị thiếu hẳn 1 đoàn thì bị trừ 3 điểm/đoàn.
 • Đối với huynh trưởng, BGK căn cứ vào báo cáo nhân sự của đơn vị, sẽ trừ 1 điểm/1 huynh trưởng vắng mặt

21)Đoàn sinh có tập chép bài đầy đủ, nghiêm túc trong giờ học (20 điểm):

 • Chỉ tính điểm đối với tập có chép bài cũ. Tập mới mang vào trong ngày khảo sát nếu không có kèm tập cũ sẽ tính là không mang tập.
 • 90% – 100% đoàn sinh có tập chép bài thì được điểm tối đa
 • từ 50% đến dưới 90% có tập chép bài thì được điểm theo % (TD: 50% thì được 5 điểm 60% thì được 6 điểm v.v…)
 • Nếu tỷ lệ đoàn sinh có tập chép bài dưới 50% thì không có điểm.

22) Tỷ lệ đoàn sinh trúng cách kỳ thi lên bậc trong năm (10 điểm) :

 • Tỷ lệ đs trúng cách =   tổng số đoàn sinh trúng cách / Bình quân tổng số đoàn sinh của đơn vị trong năm
 • Bình quân tổng số đoàn sinh căn cứ trên báo cáo của đơn vị trong năm.
 • Tỷ lệ trúng cách từ 80% đến 100% thì được điểm tối đa
 • Tỷ lệ trúng cách từ 30% đến dưới 80% thì được điểm theo % (TD; tỷ lệ 30% được 3 điểm;  60% được 6 điểm v.v…)
 • Tỷ lệ trúng cách dưới 30% thì không có điểm ở tiêu chí này.

23) GK kiểm tra kiến thức của Huynh trưởng và đoàn sinh (80 điểm):

Phân Ban soạn 02 bộ đề kiểm tra kiến thức đoàn sinh và huynh trưởng riêng cho mỗi đơn vị.

Đề kiểm tra môn Phật Pháp và HĐTN được biên soạn dựa trên đề cương tu học 6 tháng đầu năm do Phân Ban ban hành vào phiên họp ngày 31/12/2023.

Đề văn nghệ dựa trên danh mục bài hát do Phân Ban quy định.

Đối với đoàn sinh, GK kiểm tra kiến thức về Phật pháp, HĐTN và bài hát

Đối với huynh trưởng, GK kiểm tra kiến thức trong cuốn Quy chế làm việc của Phân Ban GĐPT Kiên Giang, lịch sử  và tổ chức GĐPT, những nội dung đã đăng trên website Phân ban và những vấn đề thực tiễn trong sinh hoạt GĐPT (Đoàn nào không có huynh trưởng để khảo sát thì bị mất 10 điểm).

Huynh trưởng đơn vị được khảo sát vào buổi họp Ban Huynh trưởng. Không khảo sát chung với đoàn sinh.

Điểm tối đa của mỗi đoàn là 20 điểm Số điểm cả 4 đoàn được cộng chung thành số điểm của tiêu chí 23. Điểm tối đa của tiêu chí này là 40 điểm x hệ số 2 = 80 điểm

24) Số lượng đoàn sinh tăng so với năm ngoái (10 điểm):

Số lượng đoàn sinh được tính dựa trên báo cáo của đơn vị và so sánh với báo cáo quý 4 của năm trước đó.

Số lượng đoàn sinh đơn vị tăng thêm được bao nhiêu % thì sẽ cộng thêm bấy nhiêu điểm (TD: 50% thì được 5 điểm 60% thì được 6 điểm v.v…)

25) Tinh thần kỷ luật của Huynh trưởng và đoàn sinh đơn vị:

Đơn vị không vi phạm các quy định của phân ban trong các hoạt động chung gồm:

 1. Nộp danh sách, báo cáo… đúng kỳ hạn được quy định trong kế hoạch tổ chức.
 2. Đoàn sinh không vi phạm nội quy trại.
 3. Huynh trưởng không vi phạm nội quy trong các hoạt động được phân công.

H-KẾT LUẬN

Trong 10 năm qua, cuộc thi ĐVVM đã là động lực thúc đẩy ban huynh trưởng các đơn vị chịu thương chịu khó, nỗ lực đưa đơn vị tiến bộ mọi mặt, tạo ra không khí phấn khởi thi đua sôi nổi trong huynh trưởng và đoàn sinh. Nhờ đó mà tạo được niềm tin đối với chư Tôn đức tăng, ni, ban bảo trợ và phụ huynh đoàn sinh, góp phần phát triển sinh hoạt GĐPT trong tỉnh cả về lượng và chất.

Thường trực Phân Ban mong rằng các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy  hơn nữa hiệu quả phong trào trong năm 2024 để tổ chức Áo Lam Kiên Giang đã vững mạnh lại càng vững mạnh hơn.

NƠI NHẬN :

 • ĐĐ Trưởng Ban HDPT “để báo cáo”
 • Quý Thầy Cố vấn giao hạnh “để liễu tri”
 • Ủy viên Truyền thông “để đăng lên Website”
 • Ban giám khảo            “để thực hiện”
 • Lưu

TM. PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Như mái nhà vụng lợp,
Mưa liền xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm không tu,
Tham dục liền xâm nhập.

Phẩm Song Yếu

Tháng 07 năm 2024
19
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 6
Ngày Giáp Thân
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
14
Tháng 06
Kiên Giang