Kế Hoạch Xây dựng “Đơn Vị Vững Mạnh” năm 2022 trong các đơn vị Gia Đình Phật Tử tại Kiên Giang

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 11/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Rạch Giá, ngày 04 tháng 06 năm 2022

KẾ HOẠCH
V/v Xây dựng “Đơn Vị Vững Mạnh” năm 2022
trong các đơn vị Gia Đình Phật Tử tại Kiên Giang

A- Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Con người, sở dĩ là chủ nhân của hành tinh này, là chúa tể muôn loài trên trái đất, là vì con người là sinh vật duy nhất biết vươn tới cái chân-thiện-mỹ tuyệt đối trong cuộc sống. Bất cứ làm việc gì trên bất cứ lãnh vực nào, con người cũng đều muốn vươn tới cái hay cái đẹp, cái chính xác, cái hiệu quả cao nhất.

Sinh hoạt Gia Đình Phật Tử cũng không nằm ngoài quy luật đó. Ban hướng dẫn  PBGĐPT là cơ quan đầu não của tổ chức Áo Lam trong tỉnh. Vì vậy Phân Ban luôn muốn cho các đơn vị GĐPT trong tỉnh đều đạt tới chỗ sinh hoạt hoàn mỹ theo các tiêu chí của tổ chức. Bởi vì chỉ có sinh hoạt một cách hoàn mỹ thì  tổ chức chúng ta mới thực sự là một tổ chức giáo dục đem lại lợi ích cho thanh thiếu đồng niên. Còn nếu không thì chúng ta chỉ là một đám thanh thiếu niên tụ tập vô chùa chơi giỡn một cách vô ích mà thôi.

Bởi vậy, Phân Ban mới đề ra danh hiệu “Đơn Vị Vững Mạnh” và các tiêu chí cụ thể cho các đơn vị theo đó mà sinh hoạt. Đơn vị nào thực hiện đầy đủ các tiêu chí ấy tức là đạt danh hiệu dơn vị vững mạnh, xứng đáng với chức năng giáo dục của một đơn vị Gia Đình Phật Tử.

Tóm lại, cuộc vận động xây dựng “Đơn vị vững mạnh” trong các GĐPT tại Kiên Giang là nhằm mục đích đưa tổ chức chúng ta không ngừng vươn lên tầm cao mới trong sinh hoạt, từ đó mang lại sinh khí cho từng đơn vị, giúp cho đơn vị mỗi ngày một đi lên, góp phần vào sự lớn mạnh của đại gia đình Áo Lam Kiên Giang để xứng đáng với lòng tin tưởng của chư Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh.

B-THỜI GIAN VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN :

1)Thời gian : Phát động thi đua vào tháng 3/2022. Kết thúc và khen thưởng vào ngày tổng kết hoạt động GĐPT năm 2022.

2)Phạm vi áp dụng :  cuộc thi được thực hiện tại 9 đơn vị sau đây :

– GĐPT Tam Bảo RG – GĐPT Tam Bảo HT – GĐPT Sùng Đức – GĐPT Bửu Sơn – GĐPT Kim Quang – GĐPT Bửu Thọ – GĐPT Thanh Hòa – GĐPT Phước Lập – GĐPT Phước Thạnh

C-HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:

Chủ tịch HĐGK: HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó Trưởng PBGĐPT/KG

Thư ký: HTr cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân, Chánh Thư Ký PBGĐPT.KG

Giám khảo:

 1. HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung, LĐT-GĐPT Tam Bảo-HT
 2. HTr cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn, LĐP-GĐPT Tam Bảo-HT
 3. HTr cấp Tín Phước Tài Nguyễn Minh Hùng, LĐT-GĐPT Tam Bảo-RG
 4. HTr cấp Tín Minh Thành Nguyễn Dô, LĐT.GĐPT Kim Quang
 5. HTr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn, Gia trưởng GĐPT Kim Quang
 6. HTr cấp Tín Diệu Tiến Phạm Thị Thảo, LĐT.GĐPT Bửu Sơn
 7. HTr cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã, Gia trưởng GĐPT Phước Thạnh
 8. HTr cấp Tín Thiện Thánh Nguyễn Hữu Trúc, LĐT GĐPT Bửu Thọ
 9. HTr cấp Tín Huệ Thiện Lâm Hữu Tân, LĐT GĐPT Phước Thạnh

D-THỂ THỨC THỰC HIỆN:

I-PHÂN CÔNG GIÁM KHẢO:

1)Chia 9 giám khảo ra 2 nhóm:

Nhóm INhóm II
1.Minh Nghị1.Diệu Phương
2.Thiện Thánh2.Minh Hiện
3.Minh Hải3.Phước Tài
4.Huệ Thiện4.Diệu Tiến
5. Minh Thành

2)Chia 11 đơn vị ra 2 nhóm:

Nhóm I: khảo sát ngày 11/9Nhóm II: khảo sát ngày 16/10
1. Tam Bảo RG (Thiện Thánh)1.Thanh Hòa (Diệu Phương)
2. Tam Bảo HT (Huệ Thiện)2.Bửu Thọ (Phước Tài)
3. Bửu Sơn (Minh Nghị)3.Sùng Đức (Diệu Tiến)
4. Kim Quang (Minh Hải)4.Phước Lập (Minh Thành)
5. Phước Thạnh (Minh Hiện)

3) Bốc thăm chọn đơn vị : (cho mỗi đợt khảo sát)

 • Giám khảo nhóm I bốc thăm chọn đơn vị thuộc nhóm I
 • Giám khảo nhóm II bốc thăm chọn đơn vị thuộc nhóm II

Lưu ý: Nếu đơn vị nào gặp trở ngại (chánh đáng) thì thỏa thuận dời ngày khảo sát với giám khảo .

II-KHẢO SÁT – CHẤM ĐIỂM:

-Đúng 13 giờ theo ngày đã định, giám khảo có mặt tại đơn vị, đề nghị Huynh Trưởng đơn vị trình bày các loại sổ sách. Trong khi đó, huynh trưởng trực cho đơn vị sinh hoạt như thường lệ theo chương trình mẫu sau đây:

1- Lễ Phật – Thực hành Chánh niệm (Trong thời gian này, GK xem xét các loại sổ sách của đơn vị)

2- Chào cờ – Điểm danh báo cáo – Câu chuyện dưới cờ

3- Học Phật pháp (phải dạy bài mới, không được ôn bài cũ)

4- Kiểm tra kiến thức đoàn sinh và huynh trưởng quản đoàn

-Trong khi đơn vị tập họp sinh hoạt, giám khảo chú ý quan sát và ghi nhận xét đánh giá của mình vào phiếu khảo sát theo yêu cầu của từng tiêu chí.

-Trước khi kết thúc buổi khảo sát, GK thông báo cho đơn vị biết kết quả thực hiện của đơn vị qua một số tiêu chí trong buổi sinh hoạt để Ban huynh trưởng rút kinh nghiệm.

-Cuối năm, hội đồng GK sẽ họp chấm điểm từng đơn vị theo kết quả do các GK ghi nhận qua lần khảo sát . Bảng kết quả chấm điểm được công khai qua 3 hình thức :

 1. Đăng trên Website của Gia Đình Phật Tử Kiên Giang
 2. Gởi cho Ban huynh trưởng các đơn vị
 3. Gởi cho thầy Cố vấn giáo hạnh của mỗi đơn vị

-Căn cứ tổng số điểm mỗi đơn vị đạt được, Hội đồng giám khảo phân chia các đơn vị theo các thứ hạng như sau:

 1. Đơn Vị Vững Mạnh Xuất Sắc ( đạt từ 90 – 100% số điểm tối đa )
 2. Đơn Vị Vững Mạnh (đạt từ 75 –  89% số điểm tối đa )
 3. Đơn Vị Khá ( đạt từ 65 – 74% số điểm tối đa)
 4. Đơn vị trung bình ( đạt từ 50 – 64 % số điểm tối đa)
 5. Đơn vị yếu ( đạt dưới 50% số điểm tối đa)

III-KHEN THƯỞNG:

 • Đơn vị Vững mạnh xuất sắc được tặng Giấy khen kèm tiền thưởng 700.000 đồng
 • Đơn vị Vững mạnh được tặng Giấy khen kèm tiền thưởng 500.000 đồng
 • Đơn vị Khá được tặng Giấy khen kèm tiền thưởng 300.000 đồng
 • Đơn vị Trung bình được tặng Giấy khen (không có tiền thưởng)

E-TIÊU CHÍ ĐỂ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM ĐIỂM :

-BGK sẽ căn cứ vào bảng 23 tiêu chí sau đây để khảo sát, đánh giá, chấm điểm

(Mỗi tiêu chí thực hiện hoàn hảo được 10 điểm – Riêng tiêu chí 23 điểm tối đa là 40 – Tiêu chí nào có hệ số 2 thì số điểm được nhân lên 2 lần )

-Đối với GĐPT Sùng Đức, vì ở đảo xa nên được bớt 50% đối với  tiêu chí số: 1

-Về tiêu chí Đoàn Quán, đơn vị nào do điều kiện khách quan không có Đoàn quán thì chỉ bị trừ điểm và vẫn được công nhận Đơn vị vững mạnh nếu như các tiêu chí còn lại đạt đủ số điểm nêu trên.

-Trong 22 tiêu chí còn lại, nếu có tiêu chí nào đơn vị hoàn toàn không thực hiện  thì đơn vị đó bị loại , không được công nhận ĐVVM mặc dù các tiêu chí khác có thể đạt đủ điểm ĐVVM.

-Dưới đây là bảng kê và phân loại tiêu chí :

I-CÁC TIÊU CHÍ THỂ HIỆN BỔN PHẬN CỦA CÁ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ TRONG VIỆC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC GĐPT TRONG TỈNH:

1)Đơn vị có tham dự đầy đủ các phiên họp lệ hằng quý của Phân Ban (hệ số 1)

2)Đơn vị có báo cáo hoạt động mỗi quý   (hệ số 1)

3)Đơn vị có hưởng ứng các mặt hoạt động do Phân Ban Tỉnh đề ra (hệ số 2)

4)Huynh trưởng (có cấp) của đơn vị có tham gia đầy đủ các mặt hoạt động do Phân Ban Tỉnh phân công (hệ số 2)

5)Đơn vị có vận động nhà hảo tâm tham gia Ban Bảo Trợ GĐPT Tỉnh (hệ số 2)

6)Đơn vị và huynh trưởng (có cấp) của đơn vị có đóng niên liễm, nguyệt liễm đầy đủ theo quy định (hệ số 1)

7)Đơn vị có tham gia tin bài được đăng trên Website của Phân Ban Tỉnh (hệ số 1)

II-CÁC TIÊU CHÍ THỂ HIỆN TRÌNH ĐỘ VÀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ :

8)Đơn vị có chương trình sinh hoạt hằng tháng (quý) (hệ số 1)

9)Có đủ huynh trưởng dạy các bậc học (hệ số 1)

10)Chất lượng giảng dạy một tiết học của huynh trưởng trong buổi sinh hoạt (hệ số 2)

11)Đơn vị có tổ chức định kỳ các hoạt động ngoại khóa (hệ số 2)

12)Đơn vị có lực lượng kế thừa (hệ số 2)

13)Tỷ lệ HT của đơn vị tham gia lớp tu học Kiên, Trì, Định, Lực hằng tháng (hệ số 2)

III-CÁC TIÊU CHÍ THỂ HIỆN TRÌNH ĐỘ QUẢN TRỊ VÀ THỰC HIỆN NỘI QUY GĐPTVN :

14)Đơn vị có các loại cờ : Gia đình, đoàn, đội (chúng), đàn (hệ số 1)

15)Đoàn viên đơn vị (gồm huynh trưởng và đoàn sinh)  mặc đồng phục và đeo huy hiệu, cấp hiệu v.v… đầy đủ theo đúng Nội Quy GĐPT (hệ số 1)

16)Ban huynh trưởng đơn vị có đủ người đảm nhiệm các chức vụ (hệ số 1)

17)Đơn vị có đoàn quán. Đoàn quán có phát huy tác dụng như chức năng đã được quy định (hệ số 1)

18)Đơn vị có các loại sổ cần thiết sau đây: 1/Sổ danh bộ Gia đình  – 2/Sổ trực – 3/ Sổ khí mảnh – 4/Sổ quỹ – 5/Sổ ghi biên bản các cuộc họp ban HT hằng tuần (hệ số 1)

19)Ban huynh trưởng có họp hằng tháng (hệ số 1)

IV-CÁC TIÊU CHÍ THỂ HIỆN HIỆU QUẢ SINH HOẠT CỦA ĐƠN VỊ

20)Số lượng huynh trưởng đoàn sinh có mặt trong buổi sinh hoạt (hệ số 2)

21)Đoàn sinh có tập chép bài đầy đủ, nghiêm túc trong giờ học (hệ số 1)

22)Tỷ lệ đoàn sinh trúng cách  kỳ thi lên bậc trong năm (hệ số 2)

23)Điểm kiểm tra kiến thức của đoàn viên (hệ số 2)

G- GIẢI THÍCH TIÊU CHUẨN CHẤM ĐIỂM ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH

1)Đơn vị có tham dự đầy đủ các phiên họp lệ hằng quý của Phân Ban (hệ số 1): Người thay mặt đơn vị dự họp phải là gia trưởng hoặc liên đoàn trưởng. Các huynh trưởng khác (có cấp hay chưa có cấp) được khuyến khích đến dự họp nhưng không được thay mặt cho đơn vị. Đơn vị tham dự đầy đủ các phiên họp lệ Phân Ban thì được 10 điểm. Nếu vắng mặt một kỳ thì bị trừ 2,5 điểm / 1 kỳ.

2)Đơn vị có báo cáo hoạt động mỗi quý (hệ số 1)Báo cáo phải thể hiện đầy đủ các số liệu  hoạt động theo mẫu nêu ra. Báo cáo phải có chữ ký của gia trưởng và thầy trụ trì. Nếu thiếu báo cáo 1 kỳ sẽ bị trừ 2,5 điểm / 1 kỳ. Nếu báo cáo có nhưng không hoàn chỉnh sẽ bị trừ 0,5 điểm/1 lỗi.

3)Đơn vị có hưởng ứng các sự kiện do Phân Ban Tỉnh tổ chức (hệ số 2): Nếu đơn vị không tham gia vì bất cứ lý do nào sẽ bị trừ 05 điểm / 1 lần không tham gia

4)Huynh trưởng có cấp của đơn vị tham gia đầy đủ các sự kiện do Phân Ban Tỉnh phân công (hệ số 2) : căn cứ danh sách huynh trưởng do Phân Ban phân công được đăng trên websire. HTr nào vắng mặt sẽ bị trừ 1 điểm/ 1 HTr/ 1 sự kiện (Ngoại trừ trường hợp trước đó có xin phép vắng mặt với lý do chính đáng)

5)Đơn vị có vận động nhà hảo tâm tham gia Ban Bảo Trợ GĐPT Tỉnh (hệ số 2): Đơn vị vận động ít nhất 10 ban viên Ban Bảo trợ. Nếu vận động nhiều hơn thì kể từ ban viên thứ 11, mỗi ban viên được thưởng 1 điểm . Nếu đơn vị vận động không đủ 10 ban viên thì cứ thiếu 1 người thì bị trừ 1 điểm

6)Đơn vị và huynh trưởng (có cấp) của đơn vị có đóng niên liễm, nguyệt liễm đầy đủ theo quy định (hệ số 1):

 • Đơn vị không đóng niên liễm thì trừ 5 điểm
 • Mỗi huynh trưởng không đóng nguyệt liễm thì trừ 2 điểm/ 1 huynh trưởng / quý

7)Đơn vị có tham gia tin bài được đăng trên Website Phân Ban Tỉnh (hệ số 1) : tin bài phải có hình ảnh minh họa. Mỗi đơn vị tham gia tối thiểu 1 tin bài/1 quý. Nếu thiếu 1 tin bài sẽ bị trừ 2,5 điểm. Tin bài quý nào phải gởi đăng trong quý đó. Nếu trong 1 quý có 2 tin bài trở lên  thì cũng chỉ được kể là một tin bài. 

8)Đơn vị có chương trình sinh hoạt hằng tháng (quý) (hệ số 1): Chương trình sinh hoạt phải hội đủ 4 yếu tố sau:

 1. Ghi cụ thể công việc mỗi tuần, liên tục trong 3 tháng của quý hiện hành
 2. Buổi sinh hoạt phải diễn ra đúng với chương trình sinh hoạt (CTSH)
 3. CTSH phải phát trước cho mỗi huynh trưởng
 4. CTSH phải gởi trước cho Phân Ban vào đầu mỗi quý
 • Nếu thiếu CTSH sẽ bị trừ 2,5 điểm/ 1 quý
 • Nếu vi phạm lỗi số 2, 3, 4 sẽ bị trừ 1 điểm/ 1 lỗi

9)Có đủ huynh trưởng dạy các bậc học (hệ số 1): tối thiểu phải có đủ HTr dạy các bậc Mở Mắt, Cánh Mềm, Hướng Thiện, Sơ Thiện. Nếu thiếu 1 HTr giảng huấn sẽ bị trừ 2,5 điểm/ 1 HTr  

10)Chất lượng giảng dạy một tiết học của huynh trưởng trong buổi sinh hoạt  (hệ số 2):

 • Dạy đúng chương trình sinh hoạt quý (1 điểm)
 • Dạy theo Giáo án do Phân Ban ấn hành (4 điểm)
 • Hướng dẫn đoàn sinh ghi “từ khóa” thay cho việc chép bài (2 điểm) 
 • Nghệ thuật giảng bài của huynh trưởng ( 2 điểm)
 • Kỷ luật trong giờ học (1 điểm)

11)Đơn vị có định kỳ tổ chức các hoạt động ngoại khóa (hệ số 2): hoạt động ngoại khóa bao gồm 4  loại hình sau đây :

11.1-Cắm trại- dã ngoại-du khảo : Đơn vị tổ chức ít nhất 2 lần/ năm  (không kể lần tham gia trại Lục Hòa, trại Dũng, trại Hạnh hằng năm do Phân Ban Tỉnh tổ chức)
11.2-Văn nghệ : Đơn vị tổ chức ít nhất 2 lần/ năm  (Nếu tham gia biểu diễn do Phân Ban Tỉnh tổ chức chung thì được kể vào số lần trong năm)
11.3-Hộ trì Tam Bảo : tức tham gia công quả những Phật sự do chùa tổ chức. Mỗi năm ít nhất 2 lần
11.4-Hoạt động xã hội – Tương trợ đoàn viên : Mỗi năm đơn vị có tổ chức thực hiện hoạt động này ít nhất 2 lần thì xem như đạt tiêu chí này

Trong bốn loại hình trên, nếu đơn vị thiếu loại hình nào sẽ bị trừ 2,5 điểm/ 1 loại hình. Nếu số lần không đủ thì trừ 1,5 điểm/ 1 lần

12)Đơn vị có xây dựng lực lượng kế thừa (hệ số 2):

 • Mỗi đoàn phải có ít nhất 1 HT tập sự. Đoàn nào không có trừ 2 điểm/ đoàn
 • Đơn vị  không đưa HT tập sự đi dự trại huấn luyện thì trừ 5 điểm

13)Tỷ lệ huynh trưởng đơn vị theo học Lớp Kiên, Trì, Định. Lực mỗi tháng: (hệ số 2)

          – Tỷ lệ HT theo học = Tổng số lượt HT tham dự x 100
                                    Tổng số lượt HT đăng ký tham dự trong năm         

          -Đạt tỷ lệ 80% trở lên : không bị trừ điểm

          -Từ 50% đến 79% tính điểm theo tỷ lệ ( TD: 70% được 7 điểm, 50% được 5 điểm)

          -Dưới 50% thì không có điểm ở tiêu chí này

14)Đơn vị có đủ các loại cờ (hệ số 1): gồm cờ Gia đình, cờ đoàn, cờ đội,chúng,đàn. Nếu thiếu một trong 3 loại cờ trên thì bị trừ 3 điểm/1 loại cờ

15)Đoàn viên đơn vị (gồm huynh trưởng và đoàn sinh)  mặc đồng phục và đeo huy hiệu, cấp hiệu v.v… đầy đủ theo đúng Nội Quy GĐPT (hệ số 1):  huynh trưởng phải mặc đoàn phục với đầy đủ huy hiệu, cấp hiệu, phù hiệu chức vụ, đội nón Tứ Ân, mang giày. Nếu vi phạm một lỗi nào sẽ bị trừ 1 điểm/1 huynh trưởng. Đoàn sinh có thể chế bớt mang giày và đội mũ nhưng đoàn phục vẫn phải đầy đủ như huynh trưởng. Tuyệt đối không được mặc quần jean hay quần màu khác với đoàn phục mẫu. Nếu phạm lỗi này sẽ bị trừ 1 điểm/1 trường hợp.

16)Ban huynh trưởng đơn vị có đủ người đảm nhiệm các chức vụ (hệ số 1) : Đơn vị phải có đủ các chức danh quan trọng như sau :

 1. Gia trưởng
 2. Liên đoàn trưởng
 3. Đoàn trưởng Thiếu nam
 4. Đoàn trưởng Thiếu nữ
 5. Đoàn trưởng Oanh nam
 6. Đoàn trưởng Oanh nữ

(Nếu thiếu 1 trong các chức danh này thì trừ 2 điểm / 1 chức danh)

17)Đơn vị có đoàn quán, đoàn quán phải phát huy tác dụng (hệ số 1): Một Đoàn quán đúng nghĩa phải là một đoàn quán tương đối rộng, có thể sử dụng cho ban huynh trưởng làm nơi hội họp; phải có trang trí bàn thờ Phật; phải có 4 góc đoàn cho các đoàn trình bày sức sống của đoàn mình; phải có kho để chứa vật dụng;  không gian chung quanh đoàn quán phải xanh sạch đẹp. Trong 5 tiêu chuẩn trên nếu đạt đủ thì mới được điểm tối đa.

18)Đơn vị có các loại sổ cần thiết (hệ số 1): Đơn vị có các loại sổ cần thiết sau đây  : 1/Sổ danh bộ Gia đình  – 2/Sổ trực – 3/ Sổ khí mảnh – 4/Sổ quỹ – 5/Sổ ghi biên bản các cuộc họp ban HT hằng tháng. Trong những loại sổ sách này, nếu đơn vị thiếu hoặc làm không đúng biểu mẫu, hoặc có sổ mà không  cập nhật thì đều bị trừ 02 điểm / 1 sổ.

19)Ban huynh trưởng có họp hằng tháng (hệ số 1): Nội dung buổi họp được thể hiện trong Sổ ghi biên bản cuộc họp huynh trưởng.. Biên bản phải được viết hoàn chỉnh về hình thức lẫn nội dung., Nếu tháng nào ban huynh trưởng không có họp sẽ bị trừ 2 điểm/ 1 lần họp

20)Số lượng huynh trưởng và đoàn sinh có mặt trong buổi sinh hoạt (hệ số 2): đơn vị phải có đủ 4 đoàn, mỗi đoàn phải có ít nhất 8  đoàn sinh. Nếu đoàn nào không đủ số 8 đ/s thì bị trừ 2 điểm/đoàn. Nếu đơn vị nào thiếu hẳn 1 đoàn thì bị trừ 3 điểm/đoàn. Đối với huynh trưởng, BGK căn cứ vào báo cáo nhân sự của đơn vị, sẽ trừ 1 điểm/1 huynh trưởng vắng mặt

21)Đoàn sinh có tập chép bài đầy đủ, nghiêm túc trong giờ học (hệ số 2) :

 • 90% – 100% đoàn sinh có tập chép bài thì được điểm tối đa
 • từ 50% đến dưới 90% có tập chép bài thì được điểm theo % (TD: 50% thì được 5 điểm – 60% thì được 6 điểm v.v…)
 • Nếu tỷ lệ đs có tập chép bài dưới 50% thì không có điểm ở tiêu chí này

22) Tỷ lệ đoàn sinh trúng cách kỳ thi lên bậc trong năm (hệ số 2) :

          -Tỷ lệ đs trúng cách =   tổng số đs trúng cách x 100
                                 Bình quân tổng số đoàn sinh của đơn vị trong năm

          -Tỷ lệ trúng cách từ 80% đến 100% thì được điểm tối đa

          -Tỷ lệ trúng cách từ 30% đến dưới 80% thì được điểm theo % (TD; tỷ lệ 30% được 3 điểm;  6o% được 6 điểm v.v…)

          -Tỷ lệ trúng cách dưới 30% thì không có điểm ở tiếu chí này.   

23) GK kiểm tra kiến thức của Huynh trưởng và đoàn sinh (hệ số 2):

 • Phân Ban soạn 02 bộ đề kiểm tra kiến thức đoàn sinh và huynh trưởng riêng cho mỗi nhóm
 • Đề kiểm tra đoàn sinh được biên soạn trên 4 bậc: Mở mắt, Cánh mềm, Hướng thiện, Sơ thiện.
 • Đối với đoàn sinh, GK kiểm tra kiến thức về Phật pháp, HĐTN và bài hát
 • Đối với huynh trưởng, GK kiểm tra kiến thức trong cuốn Quy chế Huynh trưởng và Quy chế làm việc của Phân Ban.GĐPT Kiên Giang, lịch sử và tổ chức GĐPT, những nội dung đã đăng trên website Phân ban và những vấn đề thực tiễn trong sinh hoạt GĐPT (Khảo sát đoàn sinh đoàn nào thì khảo sát huynh trưởng đoàn đó. Đoàn nào không có huynh trưởng để khảo sát thì bị mất 5 điểm)

Điểm tối đa của mỗi đoàn là 10 điểm số điểm cả 4 đoàn được cộng chung thành số điểm của tiêu chí 23. Điểm tối đa của tiêu chí này là 40 điểm x hệ số 2 = 80 điểm

H-KẾT LUẬN

Trong 7 năm qua, cuộc thi ĐVVM đã là động lực thúc đẩy ban huynh trưởng các đơn vị chịu thương chịu khó, nỗ lực đưa đơn vị tiến bộ mọi mặt, tạo ra không khí phấn khởi thi đua sôi nổi trong huynh trưởng và đoàn sinh. Nhờ đó mà tạo được niềm tin đối với chư Tôn đức tăng, ni, ban bảo trợ và phụ huynh đoàn sinh, góp phần phát triển sinh hoạt GĐPT trong tỉnh cả về lượng và chất.

Phân Ban GĐPT Tỉnh mong rằng  các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy  hơn nữa hiệu quả phong trào trong năm 2022 để tổ chức Áo Lam Kiên Giang đã vững mạnh lại càng vững mạnh hơn.

NƠI NHẬN :

 • ĐĐ Trưởng Ban HDPT “để báo cáo”
 • Quý Thầy Cố vấn giao hạnh “để liễu tri”
 • Ủy viên Truyền thông “để đăng lên Website”
 • Ban giám khảo            “để thực hiện”
 • Lưu

TM. PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Huynh Trưởng cấp Tấn
Minh Kim QUÁCH VĂN THÀNH

Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu.

Phẩm Song Yếu

Tháng 07 năm 2024
23
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 3
Ngày Mậu Tý
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
18
Tháng 06
Kiên Giang