THÔNG BÁO: V/v Tổ chức thi kết khóa giai đoạn 2 liên trại huấn luyện LU-AD-HT và phiên họp lệ quý III-2022 của Phân ban GĐPT-KG

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 07/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Rạch Giá, ngày 15 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức thi kết khóa giai đoạn 2 liên trại huấn luyện LU-AD-HT
Và phiên họp lệ quý III-2022 của Phân ban GĐPT-KG

Kính gửi : – Đại Đức Thích Minh Thành
                                                                     Trưởng Ban HDPT-GHPGVN Tỉnh Kiên Giang
                                    -Các đơn vị GĐPT Trong Tỉnh Kiên Giang

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thường trực Phân ban GĐPT Kiên Giang thông báo đến các đơn vị GĐPT trong tỉnh về việc kết hợp thi kết khóa giai đoạn 2 liên trại huấn luyện LU-AD-HT năm 2022 và phiên họp lệ quý III-2022 của Phân ban GĐPT-KG với các chi tiết như sau:

I-THI KẾT KHÓA GIAI ĐOẠN 2 :

1) Thời gian: từ 7 giờ đến 11 giờ ngày chủ nhật, 26/06/2022

2) Địa điểm: chùa Kim Quang-Rạch Giá

3) Thành phần dự thi : tất cả trại sinh đã tham dự giai đoạn 1 liên trại LU-AD-HT (tổ chức từ ngày 09/04/2022 đên ngày 11/04/2022 tại chùa Tam Bảo-Hà Tiên)

4) Nội dung thi:

 • Tất cả trại sinh Lộc Uyển và A Dục thi trắc nghiệm các đề tài chưa học ở giai đoạn 1
 • Tổ chức thi các bậc Kiên, Trì, Định cho những trại sinh chưa qua các bậc học này ( danh sách đính kèm)

II-PHIÊN HỌP LỆ QUÝ III-2022:

1)Thời gian:  Từ 13 giờ đến 16 giờ ngày chủ nhật, 26/06/2022

2)Địa điểm: Chùa Kim Quang – Rạch Giá

3)Thành phần tham dự:

 • Ban viên Phân ban GĐPT
 • Tất cả huynh trưởng có cấp và chưa có cấp đang có mặt

4)Nội dung:

 • Triển khai quy chế làm việc và chức năng nhiệm vụ ban viên Phân ban GĐPT
 • Kiểm điểm hoạt động quý II và bàn thực hiện hoạt động quý III-2022

Nhận được Thông báo này, các đơn vị lập tức tổ chức cho trại sinh đơn vị mình học các đề tài còn lại của giai đoạn 2 , đồng thời tổ chức cho các anh chị ôn tập các bậc Kiên, Trì, Định (theo danh sách đính kèm). Nếu đủ điểm trúng cách trại mà chưa trúng cách bậc học tương đượng thì cũng chưa được nhận chứng chỉ trại huấn luyện LU. AD, HT năm 2022.

Phụ ghi:

Các đơn vị nhớ nộp danh sách ban huynh trưởng đơn vị mình khi về dự họp lệ quý III-2022.

TM. PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

           Huynh Trưởng cấp Dũng
Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

PHỤ ĐÍNH 1:

CÁC ĐỀ TÀI THI GIAI ĐOẠN 2
LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG
LỘC UYỂN-A DỤC-HUYỀN TRANG 2022

 

TRẠI LỘC UYỂN :

 1. Lịch sử hình thành Gia Đình Phật Tử Việt Nam
 2. Tư cách nhiệm vụ người đoàn phó
 3. Chào kính trong GĐPT
 4. Kỷ luật trong GĐPT

TRẠI A DỤC

 1. Tổ chức và quản trị đoàn
 2. Điều khiển 1 buổi sinh hoạt đoàn
 3. Vạch chương trình tu học

PHỤ ĐÍNH 2:

DANH SÁCH TRẠI SINH THI BỔ SUNG
BẬC KIÊN, TRÌ, ĐỊNH

STT

HỌ TÊN

PHÁP DANH

NĂM SINH

ĐƠN VỊ

 

01

02

03

BẬC ĐỊNH

Trương Minh Phương

Hà Quốc Dũng

Phạm Thị Hồng Hạnh

 

Minh Đẳng

Minh Hiền

Tâm Đăng

 

1989

 

1961

 

GĐPT Tam Bảo-HT

GĐPT Tam Bảo-HT

GĐPT Tam Bảo-HT

 

01

02

BẬC TRÌ

Lê Thanh Tùng

Nguyễn Lê Phương Dung

 

Minh Pháp

Hạnh Nhan

 

1991

1992

 

GĐPT Hùng Nhĩ Sơn

GĐPT Bửu Sơn

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

BẬC KIÊN

Nguyễn Quốc Trung

Cao Thanh Điền

Nguyễn Thanh Trúc

Lý Tuyết Phượng

Nguyễn Ngọc Viên Đạt

Trần Ngọc Tuyền

Trần Lê Ô Ven

Võ Đại Ý

Trương Minh Khải

Võ Nguyễn Yến Khoa

Nguyễn Sỹ Trung

 

Minh Hậu

Chơn Quang

Thanh An

Như Hạnh

Huệ Tấn

Mỹ Anh

 

 

2005

2007

2006

2003

2005

2006

2002

2003

2003

2005

2002

 

GĐPT Tam Bảo-HT

GĐPT Phước Lập

GĐPT Phước Lập

GĐPT Phước Lập

GĐPT Phước Thạnh

GĐPT Phước Thạnh

GĐPT Hùng Nhĩ Sơn

GĐPT Hùng Nhĩ Sơn

GĐPT Hùng Nhĩ Sơn

GĐPT Hùng Nhĩ Sơn

GĐPT Hùng Nhĩ Sơn

PHỤ ĐÍNH 3:

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI THI KẾT KHÓA
GIAI ĐOẠN 2 LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN LU-AD-HT 2022

BUỔI SÁNG NGÀY 26/6/2022

07.00 : Tập họp – Điểm danh – Thông qua quy định phòng thi

07.15 : Vào phòng thi – Giám thị hướng dẫn cách thức thi

07.30 : Bắt đầu thi các đề tài còn lại của giai đoạn 2

08.30 : Kết thúc phần thi thứ nhất – Tiếp tục phần thi Kiên, Trì, Định

10.00 : Kết thúc phần thi thứ hai – Giám khảo chấm điểm

11.00 : Ngọ trai tại chùa

12.00 : Chỉ tịnh. 

PHỤ ĐÍNH 4:

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP LỆ QUÝ III-2022

BUỔI CHIỀU NGÀY 26/6/2022

13.00 : Tập họp – Thu tiền quỹ  – Đơn vị nộp báo cáo

13.30 :

 • Cấp phát chứng chỉ Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang
 • Triển khai Quy chế làm việc và chức năng nhiệm vụ các ban viên Phân ban GĐPT Kiên Giang.
 • Kiểm điểm hoạt động quý II và bàn thực hiện hoạt động trong quý III của Phân ban GĐPT Kiên Giang

16.30 : Dây thân ái

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Minh Thành, Minh Nghị, Phước Tài

 • Buổi sáng: sắp xếp phòng thi
 • Buổi chiều: sắp xêp phòng họp

Anh Minh Kim:

 • Biên soạn đề thi giai đoạn 2 và đề thi Kiên, Trì, Định

Diệu Sang, Diệu Ý, Diệu Âm, Tuệ Nghiêm:

 • Kết hợp với chùa tổ chức bữa cơm trưa cho trại sinh và giám thị
 • Nước uống đại biểu

Diệu Phương, Thiện Thánh, Minh Thành, Minh Nghị, Huệ Thiện :

 • Coi thi và chấm thi 2 cuộc thi : kết khóa và thi bậc Kiên, Trì, Định

Minh Hiện :

 • Điều khiển chương trình thi buổi sáng và phiên họp buổi chiều
 • Triển khai quy chế làm việc và chức năng nhiệm vụ ban viên Phân ban

Huệ Thiện, Diệu Tiến, Diệu Ý:

 • Phát chứng chỉ cho trại sinh trúng cách

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.