THÔNG BÁO: V/v Mời họp góp ý tu chính Nội Quy GĐPT và Nội Quy Huynh trưởng

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 61-2018/TB-GĐPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
~~~~~~o0o~~~~~~

 

Kiên Giang, ngày 4 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v Mời họp góp ý tu chính Nội Quy GĐPT và Nội Quy Huynh trưởng

Kính gởi: CÁC ĐƠN VỊ GĐPT TRONG TỈNH

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thực hiện theo nội dung văn bản số 026.2018/PG/GD0PTT/W ngày 31/7/2018 của Ban Hướng Dẫn PB.Gia Đình Phật Tử Trung Ương về việc góp ý tu chỉnh Nội Quy GĐPT và Nội Quy Huynh trưởng;

Ban Hướng Dẫn PB.GĐPT Kiên Giang thông báo đến các đơn vị GĐPT trong tỉnh như sau :

Ban Hướng Dẫn PB.GĐPT Tỉnh sẽ tổ chức hai cuộc họp đồng thời vào buổi chiều ngày thứ Năm, 09/8/2018 tại hai địa điểm, thời gian và thành phần tham dự như sau :

1-Tại tư gia chị Diệu Thiện  :

-Thời gian : từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 09/8/2018

-Thành phần tham dự : Mời các huynh trưởng từ cấp Tín trở lên :

Diệu Thiện, Minh Kim, Minh Lễ (Ban Hướng dẫn), Tuệ Nghiêm (Ban bảo trợ), Minh Hải (Ngọc Hải), Diệu Âm (Tam Bảo), Trí Ngọc (Bửu Quang), Minh Thành (Kim Quang), Mỹ Nguyệt, Minh Nghị (Bửu Khánh), Thiện Châu (Bửu Thọ), Diệu Tôn, Diệu Tiến (Bửu Sơn), Minh Quang (Ngọc Hưng)

2-Tại chùa Tam Bảo-Hà Tiên :

-Thời gian : từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 09/8/2018

-Thành phần tham dự : chị Diệu Sang (thay mặt BHD chủ trì cuộc họp), Diệu Ý (Thanh Hòa), Diệu Phương, Minh Hiện, Diệu Hiền (Tam Bảo-HT), Nguyên Lượng, Diệu Lý (Sùng Đức)

Nội dung họp :

-Người chủ trì trình bày từng chương, điều của hai bản Nội Quy gốc. Trình bày xong điều nào thì tập thể góp ý tu chỉnh điều ấy. Nếu không có ý kiến tu chỉnh thì trình bày chương, điều tiếp theo cho đến hết hai tập Nội Quy.

-Mỗi người được tự do phát biểu ý kiến, nhưng tập thể phải bàn bạc thảo luận và thống nhất ý kiến đó trước khi thư ký ghi vào bản góp ý.

-Thư ký cuộc họp tổng kết ý kiến đã được tập thể thống nhất và ghi vào phần giấy trống bên phải của bản Nội Quy gốc ( phía trên có hàng chữ được đóng khung “PHẦN ĐỀ NGHỊ TU CHỈNH”. Ý kiến tu chỉnh điều nào thì ghi ngang với vị trí của điều đó trong bản Nội Quy gốc.

-Sau khi kết thúc cuộc họp, bản góp ý được gởi “chuyển phát nhanh” về anh Minh Kim theo địa chỉ : Ông Quách Văn Thành, số nhà 157/6 đường Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. ĐT: 0984 212 500.

Vì Trung ương cần có bản góp ý của các tỉnh, thành trước ngày 20/8/2018 nên không thể đợi đến phiên họp quý IV-2018.

Kính mong các anh chị thực hiện tốt theo tinh thần Thông báo này.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.