Chương trình “Thắp nến tưởng niệm” đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Chương trình “THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM” Đức Trưởng lão Hoà Thượng Thích Thiện Duyên của Môn đồ Pháp quyến tại chùa Đạo Nguyên (Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.