Bài 3: BẢNG TƯƠNG PHẢN

R •  −  K −  • 
L •  −  •   •  Y −  •  −  −
F •  •   −  •  Q −  −  • 

­­
Tập thổi còi  truyền tin, nhận tin các ký tự theo tháp Morse:

Chú ý:
Gốc “Tè”: chữ T             Gốc “Tích”: chữ E
Phát tín hiệu “Tè”: bước đến ô vuông theo đường nối.
Phát tín hiệu “Tích”: bước đến ô tròn theo đường nối.
 
Áp dụng: Truyền tin, nhận tin các câu sau (tiếng Việt không có dấu), chẳng hạn như:

  • Đoàn ta sinh hoạt tinh tấn nhé.
  • Chờ một chút, Đội Sen H báo tin vui sẽ sinh hoạt đội tốt hơn vào tuần tới.


BÀI 4: BẢNG ĐỔI CHIỀU & CÁC KÝ TỰ CÒN LẠI

W •  −  − G  − 
P •  −  −  •  X −  •   •  −

Bảng 4 gồm 4 chữ (đổi chiều)

 

C −  •  −  J •  −  −  −  Z −  −  •   •  

Bảng 5 gồm 3 chữ còn lại

 


Tập thổi còi  truyền tin, nhận tin các ký tự theo tháp Morse:
 
Áp dụng: Truyền tin, nhận tin các câu sau (tiếng Việt không có dấu), chẳng hạn như:

  • Đoàn ta tinh tấn mà sinh hoạt nhé.
  • Chờ một chút, Đội Sen H báo tin vui sẽ sinh hoạt đội tốt hơn vào tuần tới.


HOÀN CHỈNH THÁP MORSE


 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here