THÔNG BÁO: v/v tạm hoãn các Phật sự GĐPT, những Phật sự tiếp tục thực hiện trong thời gian giãn cách phòng dịch Covid năm 2021

Ngày 2 tháng 8 năm 2021, Phân Ban Gia Đình Phật Tử đã có thông báo số 138/2021/GĐPTTW gởi các tỉnh, thành trực thuộc về việc tạm hoãn các Phật sự GĐPT, những Phật sự tiếp tục thực hiện trong thời gian giãn cách phòng dịch Covid năm 2021. Toàn văn thông báo như sau:

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.