BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

~~~~~~o0o~~~~~~

SỐ : 05/QĐ-GDPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội

~~~~~~o0o~~~~~~

 Kiên Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Qu
n Trại Họp Bạn Ngành Thiếu GĐPT

Lục Hòa IX-2016 Gia Đình Phật Tử Kiên Giang

 

-Căn cứ mục B điều 15 chương III Nội Quy Gia Đình Phật Tử;

-Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2016 của BHD Phân ban GĐPT Kiên Giang;

-Xét năng lực và điều kiện tham gia của huynh trưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1 : Nay thành lập Ban Quản Trại Họp Bạn Ngành Thiếu mang tên Lục Hòa IX-2016 Gia Đình Phật Tử Kiên Giang theo danh sách đính kèm.

ĐIỀU 2 : Ban Quản Trại có nhiệm vụ lập kế hoạch tổ chức và điều hành Trại Lục Hòa IX-2016 đem lại kết quả thành công tốt đẹp, tạo sinh khí góp phần phát triển sinh hoạt GĐPT trong tỉnh.

ĐIỀU 3 : Chánh thư ký BHD và các huynh trưởng có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

NƠI NHẬN:

-Như điều 3 "để thi hành".

-Lưu VP

TM.BAN HƯỚNG DẪN PB. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng

Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

 

 

 


BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

~~~~~~o0o~~~~~~

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội

~~~~~~o0o~~~~~~

DANH SÁCH BAN QUẢN TRẠI

TRẠI HỌP BẠN NGÀNH THIẾU LỤC HÒA IX-2016


GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KIÊN GIANG

(Đính kèm Quyết định số 05/QĐ-GĐPT ngày 20/01/2016 của BHD Phân ban Gia Đình Phật Tử.Kiên Giang)

STT

CHỨC VỤ

HỌ TÊN

01

Cố vấn

HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ

02

Cố vấn

HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành

03

Cố vấn

HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên

04

Trại trưởng

HTr cấp Tín Minh Hiện Quách Trung Sơn

05

Trại phó kỹ thuật

HTr cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã

06

Trại phó điều hành

HTr cấp Tín Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

07

Trại phó sinh hoạt

HTr cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới

08

Trại phó đời sống

HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc

09

Trại phó hành chánh

HTr cấp Tập Phước Tài Nguyễn Minh Hùng

10

Thư ký

HTr cấp Tín Trí Ngọc Trần Thị Thanh Đào

11

Thủ quỹ

HTr cấp Tín Diệu Tiến Phạm Thị Thảo

12

Y tế

-HTr cấp Tín Tuệ Nghiệm Huỳnh Thị Bé

-HTr cấp Tín Minh Viên Hồng Phước Khánh

13

Truyền thông

-HTr cấp Tập Huệ Thiện Lâm Hữu Tân

CÁC TIỂU BAN CHUYÊN MÔN

01

Tiểu ban kỹ thuật trại

-HTr cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã (Trưởng TB)

-HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc (Phó TB)

-HTr cấp Tín Minh Độ Phù Phước Trí

-HTr cấp Tập Phước Tài Nguyễn Minh Hùng

-HTr cấp Tập Thiện Khải La Thanh Hoàng

-HTr TS Thiện Thánh Nguyễn Hữu Trúc (Bửu Thọ)

-HTr TS Thiện Khoa Nguyễn Hải Đăng (Bửu Thọ)

-HTr TS Thiện Pháp Trần Minh Luận (Bửu Thọ)

-HTr TS Tịnh Trần Trần Quốc Thịnh (Bửu Sơn)

-HTr TS Thiện Lực Dương Hải Nam (Bửu Sơn)

-HTr TS Thiện Tuấn Khương Hoàng Kiệt (Bửu Sơn)

-HTr TS Thiện Kính Trần Văn Hiếu (Bửu Sơn)

-HTr TS Thiện Đạo La Chí Nhân (Bửu Sơn)

 

02

Tiểu ban điều hành :

-HTr cấp Tín Diệu Phương Huỳnh Tú Dung (Trưởng TB)

-HTr cấp Tín Minh Thành Nguyễn Dô (Phó TB)

-HTr cấp Tín Minh Viên Hồng Phước Khánh

-HTr cấp Tín Nguyên Lượng Huỳnh Anh

-HTr cấp Tín Mỹ Nguyệt Trịnh Thị Bé

-HTr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé

 

03

Tiểu ban sinh hoạt :

-HTr cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới (Trường TB)

-HTr cấp Tín Diệu Tiến Phạm Thị Thảo (Phó TB)

-HTr cấp Tín Trí Ngọc Trần Thị Thanh Đào

-HTr cấp Tín Diệu Tịnh Vương Ngọc Thanh

-HTr cấp Tập Thiện Khải La Thanh Hoàng

-HTr cấp Tập Phước Tài Nguyễn Minh Hùng

-HTr cấp Tập Quang Hiền Lâm Minh Sang

-HTr cấp Tập Minh Hiền Hà Quốc Dũng

-HTr cấp Tập Minh Đằng Trương Minh Phương

-HTr cấp Tập Diệu Tín Trịnh Thị Thơ

-HTr cấp Tập Diệu Hiền Cao Thị Mộng Lành

-HTr cấp Tập Diệu Như Huỳnh Thị Yến Phương

-HTr cấp Tập Tịnh Phúc Nguyễn Thanh Tùng

 

04

Tiểu ban đời sống :

-HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc (Trưởng TB)

-HTr cấp Tín Diệu Âm Lê Mỹ Hạnh (Phó TB)

-HTr cấp Tín Diệu Tôn Nguyễn Thị Sáng

-HTr cấp Tín Diệu Lý Nguyễn Thị Nang

-HTr cấp Tín Diệu Ý Phạm Thúy Phương

-HTr cấp Tập Diệu Nguyệt Đồng Ngọc Ánh

-HTr cấp Tập Diệu Trì Huỳnh Thị Trọng

-HTr cấp Tập Diệu Thông Nguyễn Thị Huệ

-HTr cấp Tập Tịnh Bình Nguyễn Thị Thể

-HTr cấp Tập Thanh Tâm Nguyễn Thị Lụa

-HTr cấp Tập Định Nghiêm Lê Thị Bạch Yến

-HTr TS Tịnh Hòa Huỳnh Thị Hồ (Sùng Đức)

 

05

Tiểu ban hành chánh & Truyền thông :

-HTr cấp Tập Phước Tài Nguyễn Minh Hùng (Trưởng TB)

-HTr cấp Tập Huệ Thiện Lâm Hữu Tân (Phó TB)

-HTr cấp Tín Trí Ngọc Trần Thị Thanh Đào

-HTr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn

-HTr cấp Tập Thường Ngọc Phạm Phượng Hằng

 

06

Tiểu ban giám khảo :

-HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ

-HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành

-HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên

 

 

 

                              

Kiên Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2016

TM.BAN HƯỚNG DẪN PB. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng

Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here