Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông

ĐẠO ĐẾ

TỨ NHƯ Ý TÚC

Tinh Tấn

TINH TẤN nhìn sâu khác với CẦN

Một lòng “tác thiện” chẳng phân vân

Viễn ly bất thiện nhân duyên ác

Từng bước xuyên qua thể NHẤT CHÂN.

budha copy

Hỷ

Hỷ tâm Đạo sĩ  gắng ghi lòng

Hoan Hỷ môi trường dưỡng thiện nhân

Chuyển khổ ra vui do hạnh Hỷ.

Quả đăng Thập địa Hỷ đầu tiên !

Pink lily in the Kuan Yin Buddhist Temple garden International Buddhist Society Richmond BC

Nhất Tâm

Nhất tâm chánh niệm nghĩa tương đương

Vạn tượng sâm la chẳng vấn vương !

An trú hiện tiền vui hiện pháp

Niết bàn – Cực lạc khỏi tìm phương !

hoc 1386043161 660x0

TINH TẤN là đối tượng thiền chung cho cã Đại thừa, Tiểu thừa, thậm chí phàm phu cũng nên thường xuyên liên tục tư duy quán chiếu trong sinh hoạt hằng ngày. Lơi cảnh giác, trở thành giải đãi trên bước tiến tu. Đã trồng cây, phải tưới nước đều đặn thì cây lá mới tươi tốt, hoa trái mới bội thu. Tinh tấn là “đẳng vô gián duyên” giúp cho “nhân duyên” Phật tánh phát triển… đến khi viên mãn…

HỶ là một trong bốn tâm vô lượng của Phật. thế cho nên, từ lúc tu nhân Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát đều phải tu tập Hỷ định. Tu Hỷ định sẽ tự hoá giải tâm “sân, si”. Hỷ là thuốc trị chứng bệnh sân si.

NHẤT TÂM là tên gọi khác của Chánh niệm, Chánh định. Người hành sử an trú “nhất tâm” tức là người đã được chánh niệm, chánh định rồi !

Pháp môn TỊNH ĐỘ dạy rằng : Người mà niệm Phật “nhất tâm” thì sẽ được “vãng sanh Cực lạc”. Điều đó có thật. Bởi vì, niệm đến NHẤT TÂM BẤT LOẠN là người ở trong chánh định rồi ! Người không còn tạo nhân khổ, thì quả khổ không có. Khổ không có mà không Cực lạc thì còn gọi là gì…?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here