Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông

ĐẠO ĐẾ

NGŨ LỰC

Năm “Lực” từ “căn” phát triển cao

Như phân, như nước tưới hoa màu

Cho cây thêm lớn hoa thêm trái

Nắm chắc năm môn vững bước tu !

LỰC : Năng lực, sức tăng trưởng cao lên, sức nẩy nở lớn ra, sức chống đỡ chịu đựng mãnh liệt…

Dựa vào ý nghĩa công dụng chữ “lực” mà suy, thì “ngũ lực” từ “ngũ căn” phát triển năng lực, công dụng vững chắc, lớn mạnh và hiệu quả trên tiến trình tu tập của Sa môn, Khất sĩ. Thế cho nên, TÍN, TẤN, NIỆM, ĐỊNH, TUỆ ấy có tên ngũ lực.

Tín, tấn, niệm, định, tuệ “ngũ căn” là rễ và mầm của hạt nhân ướm mọc… Còn tín, tấn, niệm, định, tuệ “ngũ lực” là gốc, cội nhánh lá được sanh trưởng phát triển từ “ngũ căn”. Vì vậy, NGŨ CĂN, NGŨ LỰC là đề mục đối tượng  quan trọng trong các nhóm “trợ đạo phẩm” còn lại của Đạo đế, trong Tứ thánh đế…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here