Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông

TẬP ĐẾ

KIẾN TƯ HOẶC

KIẾN TƯ hai thứ “hoặc” trầm kha !

Nhốt, buộc nhân sinh mãi lại qua…

Tam giới lao tù quanh sáu nẻo !

Thênh thang đường sáng mấy ai ra !…

 
Kiến tư hoặc

Thô hơn “lục thô” là “kiến tư hoặc” . kiến tư hoặc là hai thứ sai lầm trầm trọng của kiếp nhơn sinh. Con người bị đau khổ triền miên, vĩnh viễn lặn ngụp trong tam đồ, lục đạo, do hai thứ sai lầm này ! Tuy nhiên, trong hai thứ sai lầm trầm trọng, một thứ cố hữu, còn một thứ phi cố hữu. Kiến hoặc phi cố hữu. Tư hoặc là thứ sai lầm cố hữu của kiếp hữu tình…!

  ​1. Thân kiến : Chấp ngã  
  2. Biên kiến : Chấp đoạn, thường  
I) KIẾN HOẶC   – Siêu hình
(Sai lầm phi cố hữu) 3. Tà kiến : Tin bậy – Hoang đường
    – Ảo tưởng
  4. Kiến thủ kiến : Bảo thủ, cố chấp  
  5. Giới cấm thủ kiến:Tin những giới  điều không chân lý…!

Kiến hoặc dễ trừ bỏ, dễ gột rửa hơn, nhưng vẫn có thành phần người không xa lánh được!

  1. Tham
  2. Sân
II) TƯ HOẶC 3. Si
(Sai lầm cố hữu) 4. Mạn
  5. Nghi

Tư hoặc khó bỏ. Nó là những tánh vốn có của con người. Hễ có sanh mệnh là tự có nó sanh theo. Ví như đất, hễ sanh ngũ cốc, ngũ quả, thì cũng sanh cỏ hoang cây trái độc…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here