Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông

ĐẠO ĐẾ – BÁT CHÁNH ĐẠO

CHÁNH NIỆM

Chánh niệm tiêu trừ tán loạn tâm

Thân tam, khẩu tứ, dễ sai lầm…!

Phát huy chánh hạnh ly tà nghiệp

Vọng niệm tan đi! Chánh niệm sanh!

templea3

CHÁNH NIỆM, chánh niệm vẫn là đối tượng thiền. Niệm cái gì? Niệm cách sao? Niệm ai?… Niệm Phật ư? Coi chừng! Niệm Phật khác! Kêu tên Phật, trả bài danh hiệu Phật khác!…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here