Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông

ĐẠO ĐẾ – BÁT CHÁNH ĐẠO

CHÁNH NGỮ

Đường tu trực tuyến: Chánh Tư Duy

Đích đến thiền na: ở chữ TRI

Tham dục, sân, si,… xan… tật… cuống…!

Thuyền chành mất hướng khó hồi quy!…

CHÁNH NGỮ hay BẤT CHÁNH NGỮ là một đối tượng thiền để cho Thiền giả tu về KHẨU NGHIỆP. Nói ba hoa, nói tạp nhạp, nói tán loạn, tức không tu khẩu nghiệp. Ngữ ngôn nghiêm túc, lời nói chơn và chánh, phải là người đã có thiền định về “khẩu nghiệp” rồi!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here