Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông

ĐẠO ĐẾ – BÁT CHÁNH ĐẠO

CHÁNH NIỆM

Chánh niệm tiêu trừ tán loạn tâm

Thân tam, khẩu tứ, dễ sai lầm…!

Phát huy chánh hạnh ly tà nghiệp

Vọng niệm tan đi! Chánh niệm sanh!

vesak day celebration 18

CHÁNH ĐỊNH, lại cũng là một đối tượng thiền. Nhập định: Đi vào TƯ DUY TU. Tư duy thế nào là CHÁNH? Tư duy thế nào KHÔNG CHÁNH! Thiền định ngồi trân, ngồi sửng, ngồi dai, ngồi dài, ngồi lâu!… Coi chừng! Không có gì bảo đảm đó là… ĐỊNH CHÁNH. Người đệ tử Phật phải xem CHÁNH ĐỊNH là đối tượng thiền. Thiền ngay cái ĐỊNH ấy, soi rọi qua công phu ĐỊNH TUỆ, sau đó mới đánh giá: CHÁNH hay KHÔNG CHÁNH!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here