Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông

ĐẠO ĐẾ

BÁT CHÁNH ĐẠO

img 4413

Bát chánh đạo là tám con đường chánh. Tu hành theo đúng tám con đường này là đi đúng, đi ngay, đi thẳng đến Niết bàn (Diệt đế = Niết bàn).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here