GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG  ƯƠNG
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHT T
Số: 007- 1018/GĐPT/TW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PL. 2561
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

DANH  SÁCH
BAN TỔ CHỨC – BAN QUẢN TRẠI – BAN GIẢNG HUẤN
LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN  LỘC UYỂN – A DỤC – HUYỀN TRANG
NĂM 2018 TẠI SÓC TRĂNG

I- Thành phần Ban Tổ chức:

Trưởng Ban: Huynh trưởng Cấp Dũng Diệu Thiện – Trần Thế Mỹ.

Phó Trưởng ban GĐPT TƯ.

Phó Ban:  – Huynh trưởng cấp Tấn Tịnh Uyển – Nguyễn Thị Oanh.

Phó Trưởng ban GĐPT TƯ.

– Huynh trưởng Phước Trí – Trương Bá Sáu.

Gia đình Phật tử tỉnh Sóc Trăng

Thư ký:    – Huynh tưởng Cấp Tấn Thị Bá – Huỳnh Văn Tùng

Chánh Thư ký GĐPT Trung Ương

– Huynh trưởng Cấp Tín Nguyên Phục – Nguyễn Văn Khôi.

Phó Thư ký  GDPT Trung Ương

– Huynh trưởng Cấp Tín Tâm Đăng – Vương Thị Việt Hồng.

Gia đình Phật tử tỉnh Sóc Trăng

Thủ quỹ:  – Huynh trưởng Cấp Tấn Diệu Kính – Vũ Thị Minh.

Thủ quỹ GDPT Trung Ương

– Huynh trưởng Tín Nhuận Hoa – Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

Gia đình Phật tử tỉnh Cà Mau

Ủy viên: – Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Thông – Nguyễn Hữu Việt.

Ủy viên Tổ kiểm GĐPT TƯ

– Đại diện GĐPT các Tỉnh, thành miền Tây Nam bộ có Htr tham dự trại

II.- Thành phần Ban Quản trại Liên Trại

Trại trưởng Liên trại: Huynh trưởng Cấp Tấn Thị Bá – Huỳnh Văn Tùng

Trại phó Liên trại:

– Huynh trưởng Cấp Tấn Minh Kim – Quách Văn Thành.

Ủy viên Tu thư GĐPT Trung Uơng

– Huynh trưởng Cấp Tấn Thị Cư – Nguyễn Thanh Minh.

Ủy viên Nội vụ GĐPT Trung Uơng

– Huynh trưởng Cấp Tấn Thiện Bình – Nguyễn Hồng Trân.

Ủy viên Trung Ương

Thư  ký Liên trại: Huynh trưởng Cấp Tín Nguyên Phục – Nguyễn Văn Khôi.

Phó Thư ký  GDPT Trung Ương

Thủ quỹ liên trại: Huynh trưởng Cấp Tấn Diệu Kính Vũ Thị Minh (kiêm)

Kiểm soát: Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Thông – Nguyễn Hửu Việt.

Ủy viên Tổ kiểm GDPT Trung Ương

Huynh trưởng Cấp Tấn Nhuận Thái – Nguyễn Văn Thái

Ủy viên Tổ kiểm GDPT Trung Ương

Y tế trại:  Gia đình Phật Tử  Sóc Trăng đảm trách.

Ủy viên truyền thông: Huynh trưởng CấpTín Quảng Chuyên – Lê Ngọc Cảm

III.-  Khối Điều hành trại

1.-  Trại Huyền Trang

Trại trưởng: Huynh Trưởng Cấp Tấn  Minh Kim – Quách Văn Thành (kiêm)

Trại phó:   – Huynh trưởng Cấp Tấn Nhuận Thái – Nguyễn Văn Thái (kiêm)

– Huynh trưởng Cấp Tín  Huệ Hạnh – Tạ Văn Phương.

Gia đình Phật tử Sóc Trăng

2.- Trại A Dục

Trại trưởng: Huynh trưởng Cấp Tấn Thị Cư – Nguyễn Thanh Minh (kiêm)

Trại phó:

– Huynh trưởng Cấp Tín Quảng Tâm – Hồ Trần Dũng Đức

Gia đình Phật tử Bà Rịa Vũng Tàu

– Huynh trưởng Cấp Tín Nguyên Khánh – Thái Thị Hoài Thanh.

Gia đình Phật tử Sóc Trăng

3.- Trại Lộc Uyển

Trại trưởng: Huynh trưởng Cấp Tấn Như Long – Nguyễn Đức Vinh.

Ủy viên Hoạt động thanh niên GĐPT TƯ

Trại phó:

– Huynh trưởng Cấp Tín Nguyên Cường – Lê Chí Hùng Việt.

Gia đình Phật tử  Cần Thơ

– Huynh trưởng Tín Nhuận Hoa – Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

Gia đình Phật tử tỉnh Cà Mâu

IV.- Khối hành chánh:

– Huynh ttrưởng Cấp Tín Nguyên Phục – Nguyễn Văn Khôi.

– Huynh trưởng Cấp Tín Nguyên Lễ – Nguyễn Văn Mới

Gia đình Phật tử  Kiên Giang

– Huynh trưởng Cấp Tín  Nguyên Đạo – Ngô Đức.

Gia đình Phật tử Cà Mau

– Huynh trưởng Cấp Tín Minh Đức – Nguyễn Phước Quý Trường.

Gia đình Phật tử Bình Dương

– Huynh trưởng Cấp Tín Đức Minh – Nguyễn Tấn Tuyến.

Gia đình Phật tử Bình Phước

V.- Khối Tài chánh:

– Huynh trưởng Cấp Tấn Diệu Kính – Vũ Thị Minh.

– Huynh trưởng Cấp Tín Phước Tâm – Trương Thị Liên.

– Huynh trưởng Cấp Tín Nhuận Hoa – Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

V.- Khối sinh hoạt:

Huynh trưởng Cấp Tín Tâm Dũng – Nguyễn Hữu Tiến.

 Phụ trách chung đặc trách trại Huyền trang

Huynh trưởng Cấp Tín Diệu Phương Huynh Tú Dung

Phụ trách  trại Huyền Trang

– Huynh trưởng Cấp Tín Trung Cường – Nguyễn Đức Phú.

Phụ trách  trại A Dục

– Huynh trưởng Cấp Tín Tâm Tuệ – Nguyễn Phạm Nhật Trí.

Phụ trách  trại A Dục

– H. trưởng Cấp Tín Thiện Thảo – Phan Mai Ngọc Toàn

Phụ trách  trại Lộc Uyển

– Huynh trưởng Cấp Tín Quảng Quý – Nguyễn Bình San.

Phụ trách  trại Lộc Uyển

– Huynh trưởng Cấp Tín  Long Chấn – Phạm Thị Tiếng.

Phụ trách  trại Lộc Uyển

– Huynh trưởng Cấp Tín Hưng Hạnh – Phạm thị Kim Út

Phụ trách  trại Lộc Uyển

– Huynh trưởng Cấp Tập Đức NiệmTào Quốc Thắng

Phụ trách  trại Lộc Uyển

VI.- Khối Kỷ thuật:

Huynh trưởng Cấp Tấn Như Long – Nguyễn Đức Vinh. (kiêm)

– Huynh trưởng Cấp Tín  Huệ Hạnh – Tạ Văn Phương. (kiêm)

– Huynh trưởng Cấp Tín Quảng Tâm – Hồ Trần Dũng Đức.

– Huynh Trưởng Phước Trí – Trương Bá Sáu

VII.- Khối Kỷ luật:

– Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Thông – Nguyễn Hữu Việt.

– Huynh trưởng Cấp Tín Phước Thành – Dương Phươc Trưởng.

Gia đình Phật tử Vĩnh Long

– Huynh trưởng Cấp Tín Diệu Nguyện – Lê Thị Hạnh.

– Đại diện GĐPT các Tỉnh,thành miền Tây Nam bộ có Htr tham dự trại

VIII.- Khối Truyền thông:

– Huynh trưởng CấpTín Quảng Chuyên – Lê Ngọc Cảm.

– Huynh trưởng Cấp Tín Vân Anh – Phậm Thị Minh Nguyệt.

– Huynh trưởng Cấp Tập Huệ Thiện – Lâm Hửu Tân.

IX.- Khối Tiếp tân – Tiếp lễ

– Huynh trưởng cấp Tấn Tịnh Uyển – Nguyễn Thị Oanh.

Phó Trưởng ban  GĐPT TƯ

– Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Thông – Nguyễn Hữu Việt

– Huynh trưởng Phước Trí – Trương Bá Sáu.

X.- Khối Âm thanh –Ánh sáng – Điện – Nước

– Gia đình Phật Tử  Sóc Trăng đảm trách

XI.-  Khối Y tế – Vệ sinh Môi trường – Phòng cháy Chữa cháy

– Gia đình Phật Tử  Sóc Trăng đảm trách

VIII.- Khối Giảng huấn:

Trưởng ban: Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Duệ – Nguyễn Đức Châu.

Trưởng Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Trung Ương

Phó ban:

  • Huynh Trưởng Cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ.
  • Huynh Trưởng Cấp Tấn Minh Kim – Quách Văn Thành.
  • Huynh Trưởng Cấp Tấn Thị Bá Huỳnh Văn Tùng.
  • Huynh Trưởng Cấp Tấn Thị Cư Nguyễn Thanh Minh.
  • Huynh Trưởng Cấp Tấn Thiện Bình – Nguyễn Hồng Trân.

Thư ký: Huynh Trưởng Cấp Tín Nguyên Phục – Nguyễn Văn Khôi.

Ủy viên: Đại diện Huynh trưởng các đơn vị GĐPT có trại sinh tham dự.

Thành viên Ban giảng huấn là những Huynh trưởng đã qua trại Vạn Hạnh hoặc Bậc Lực.

 

BAN HƯỚNG DẪN PB GIA ĐÌNH PHẬT TƯ TRUNG ƯƠNG
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Huynh trưởng Cấp Dũng
Tâm Duệ  Nguyễn Đức Châu

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Vui lòng nhập tên của bạn