BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

~~~~~~o0o~~~~~~

SỐ: 27/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Đạo pháp – Dân tộc – Xã hội chủ nghĩa

~~~~~~o0o~~~~~~

 

Kiên Giang, ngày 15 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH
THI LÊN BẬC NĂM 2015
CHO ĐOÀN SINH CÁC ĐƠN VỊ GĐPT
TRONG TỈNH KIÊN GIANG

I-MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
          -Nhằm nâng trình độ tu học của đoàn sinh các đơn vị GĐPT trong tỉnh lên đồng đều;
          -Nhằm đảm bảo chất lượng tu học  của các đơn vị GĐPT trong tỉnh, đem lại sinh khí trong sinh hoạt, góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt GĐPT trong tỉnh;
          -Cuộc thi cần được tổ chức khoa học, trung thực, đánh giá đúng trình độ của đoàn sinh;
          -Kết quả cuộc thi nhằm dem lại cho đoàn sinh sự phấn khởi trong học tập, kích thích tinh thần thi đua cho các em và làm cho các em biết trân trọng kết quả học tập của chính mình trong một năm qua để làm động lực cho năm học mới.
 
II-THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN DỰ THI – MÔN THI:
 
          1)Thời gian : cuộc thi đồng loạt diễn ra tại tất cả đơn vị trong tỉnh từ 14 giờ đến 17 giờ ngày chủ nhật 13/12/2015
          2)Địa điểm :
          -Đoàn sinh 5 đơn vị tp Rạch Giá tập trung thi tại chùa Tam Bảo-RG
          -Các đơn vị Bửu Sơn, Bửu Thọ, Tam Bảo-HT, Sùng Đức thi tại đơn vị mình
          3)Thành phần : tất cả đoàn sinh trong đơn vị đã học xong một trong bốn bậc ngành Thiếu hay ngành Oanh thuộc 9 đơn vị sau đây : Tam Bảo-RG, Tam Bảo-HT, Phật Quang, Bửu Sơn, Bửu Thọ, Kim Quang, Bửu Khánh, Bửu Quang, Sùng Đức.
          Riêng GĐPT Thiên Sơn vì mới thành lập nên chưa thi lên bậc năm nay.
         4)Môn thi : gồm 3 môn học theo chương trình hiện hành của bốn bậc ngành Thiếu và bốn bậc ngành Oanh.
         -Phật Pháp ( thi viết trắc nghiệm và tự luận ngắn)
         -Hoạt động Thanh niên ( thi thực hành )
         -Văn nghệ (hát các bài hát trong danh mục đính kèm Kế Hoạch này)
 
III-HỘI ĐỒNG THI :
          –Chủ tịch hôi đồng thi : HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Trưởng BHD Phân ban GĐPT Kiên Giang
          –Phó chủ tịch : HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó BHD Phân ban GĐPT Kiên Giang
          –Phó chủ tịch : HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Ủy viên BHD. PBGĐPT
          –Thư ký : HTr cấp Tập Huệ Thiện Lâm Hữu Tân, Ủy viên BHD.PBGĐPT
          –Ủy viên :
                   1.HTr cấp Tín Minh Hiện Quách Trung Sơn, GĐPT Tam Bảo-HT
                   2.HTr cấp Tín Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn, GĐPT Phật Quang
                   3.HTr cấp Tín Minh Hải Hồ Thiệu Nhã, GĐPT Bửu Thọ
                   4.HTr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé, GĐPT Phật Quang
                   5.HTr cấp Tín Mỹ Nguyệt Trịnh Thị Bé, GĐPT Bửu Khánh
                   6.HTr cấp Tập Minh Lễ Nguyễn Văn Mới, GĐPT Kim Quang
                   7.HTr cấp Tập Minh Viên Hồng Phước Khánh, GĐPT Bửu Khánh
                   8.HTr cấp Tập Diệu Tiến Phạm Thị Thảo. GĐPT Bửu Sơn
                   9.HTr cấp Tập Trí Ngọc Trần Thị Thanh Đào, GĐPT Bửu Quang      
 
IV-PHÂN CÔNG  THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI :
          1)Tổ chức thi cho 5 đơn vị tại tp Rạch Giá :
                   -Chị Diệu Thiện Trần Thế Mỹ
                   -Chị Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên
                   -Anh Minh Hiện Quách Trung Sơn
                   -Anh Minh Hải Hồ Thiệu Nhã
                   -Chị Mỹ Nguyệt Trịnh Thị Bé
                   -Anh Huệ Thiện Lâm Hữu Tân
         
          2)Tổ chức thi tại GĐPT Tam Bảo-HT :
                   -Anh Minh Lễ Nguyễn Văn Mới
                   -Chị Trí Ngọc Trần Thị Thanh Đào                
 
          3)Tổ chức thi tại GĐPT Bửu Sơn :
                   -Chị Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
                   -Anh Minh Viên Hồng Phước Khánh
 
          4)Tổ chức thi tại GĐPT Bửu Thọ :            
                   -Anh Minh Nghị Lâm Thanh Tuấn
                   -Chị Diệu Tiến Phạm Thị Thảo
 
          5)Tổ chức thi tại GĐPT Sùng Đức :
                   -Anh Minh Kim Quách Văn Thành
 
V-TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
          1-Ngày 06/12/2015, lúc 8 giờ sáng, tại chùa Tam Bảo-RG : tập huấn cho Hội đồng thi và mời đại diện các đơn vị tham dự để nghe triển khai cách thức tổ chức thi.
          Khi đến dự họp, các đại diện đơn vị mang theo danh sách đoàn sinh dự thi để nộp cho BHD theo mẫu dưới đây:

STT HỌ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH THI BẬC
Nam Nữ
01 Trần Văn A Minh X 2002   Hướng Thiện
02 Nguyễn Thị B Diệu Y   2005 Cánh Mềm
03  

           2-Ngày 13/12/2015 , lúc 13 giờ : toàn thể thành viên Hội đồng thi có mặt tại điểm thi theo bảng phân công trên đây, phối hợp với ban huynh trưởng đơn vị soát xét lại phòng thi viết, chỗ nơi thi thực hành; kiểm tra lại thành phần giám thị, giám khảo, điểm danh thí sinh và dồ dùng phục vụ cho buổi thi v.v…
          Đúng 14 giờ : thi viết gồm 25 câu trắc nghiệm và 01 câu tự luận ngắn . Thời gian thi : 45 phút
          Đúng 15 giờ : thi thực hành môn HĐTN và hát nhạc
          Sau khi buổi thi kết thúc, thành viên Hội đồng thi mang bài thi và bảng điểm thi thực hành về tập trung tại Hội đồng thi ( giao cho anh Minh Kim)
         3- Ngày 20/12/2015 : lúc 8 giờ sáng tại chùa Tam Bảo, mời các thành viên Hội đồng thi có tên dưới đây tập trung để chấm điểm thi viết và cộng điểm thi :
          -Chị Diệu Thiện Trần Thế Mỹ
          -Anh Minh Kim Quách Văn Thành
          -Anh Minh Hải Hồ Thiệu Nhã
          -Chị Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
          -Chị Trí Ngọc Trần Thị Thanh Đào
          -Anh Huệ Thiện Lâm Hữu Tân
          4-Ngày 01/01/2016 : kết quả cuộc thi được công bố và phát chứng chỉ trúng cách cho các đơn vị tại hội nghị tổng kết năm 2015.
 
VI-THỂ THỨC THI – ĐIỂM THI :
          1)Thể thức thi :
          a-Thi viết :
          -Sắp xếp thí sinh các bậc ngồi xen kẻ, không có hai em cùng một bậc ngồi gần nhau
          -Giám thị do ban huynh trưởng đơn vị phân công (mỗi phòng thi từ 2 đến 4 giám thị tùy theo số lượng thí sinh nhiều hay ít)
          -Thí sinh chỉ đem viết và 1 quyển tập giấy trắng vào phòng thi để làm giấy nháp. Không được mang bất cứ tài liệu gì vào phòng thi
          -Đề thi do Ban hướng dẫn soạn và in ấn phát cho thí sinh. Thí sinh làm bài trên tờ đề thi đó, không được làm bài thi trên tờ giấy nào khác.
          -Đúng giờ thi, thành viên HĐT mở bao thư lấy đề thi giao cho các giám thị phân phát. (thí sinh bậc nào được nhận đề thi bậc đó)
          -Giám thị hướng dẫn thí sinh ghi tên họ, pháp danh, năm sinh, đơn vị… lên bài thi
          -Thành viên HĐT hướng dẫn các em biết cách đánh dấu lên câu trả lời sao cho hợp lệ.
          -Hết giờ thi, các giám thị thu bài thi giao nộp cho thành viên HĐT mang về 
          b-Thi thực hành :
          -Giám khảo thi thực hành là thành viên Hội Đồng Thi
          -Huynh trưởng của đơn vị giúp tập họp thí sinh và giữ trật tự trong khi thi, đồng thời hỗ trợ cho giám khảo khi được yêu cầu.
          -Đơn vị chuẩn bị dây, còi, la bàn, bảng đen, phấn…
          -Môn thi thực hành gồm :
                   +HĐTN : gút dây, phương hướng, Morse, dấu lối đi
                   +Văn nghệ : hát các bài hát trong danh mục đính kèm theo đây
          -Đề thi do BHD soạn (mỗi môn học một số câu hỏi theo chương trình bậc học)
          -Giám khảo gọi tên thí sinh lên lần lượt bắt thăm chọn câu hỏi (mỗi môn chỉ thực hành 1 câu hỏi). Bắt thăm số mấy thì thực hành câu hỏi có số thứ tự tương ứng trong đề thi của môn đó.
          -Thí sinh chỉ bắt thăm một lần để chọn câu hỏi thi cả 4 môn   (TD: thí sinh bắt được thăm số 3 thì ở cả 4 môn học, giám khảo sẽ chọn đề thi số 3 để thí sinh thi thực hành)
         -Thi hát : thí sinh bắt thăm chọn đề thi như trên, mỗi đề thi gồm 3 bài hát : 1 bài hát nghi thức và 2 bài hát sinh hoạt
 
GHI CHÚ :
          -Ban giám khảo nên cho thi HĐTN và thi hát diễn ra cùng một lúc ở hai nơi riêng biệt, cách xa nhau từ 15 – 20 mét (chia thí sinh ra 2 nhóm để thi: Thiếu và Đồng)
                   +1 giám khảo phụ trách thi 4 môn HĐTN
                   +1 giám khảo phụ trách thi hát
          -Mỗi câu hỏi, thí sinh phải thực hành ngay trong vòng 60 giây. Nếu quá 60 giây mà thí sinh không thực hành được thì giám khảo tiếp tục cho câu hỏi môn khác, chứ không chờ đợi lâu lắc. (Sẽ khiến thời gian buổi thi dài thêm)
          -Thí sinh thực hành xong, dù đúng hay sai; dù làm được hay không làm được, thì giám khảo cũng im lặng cho điểm ngay , không được nói là đúng hay sai; không được giải thích tại sao đúng tại sao sai; không được hướng dẫn thí sinh làm lại cho đúng.
          -Giám khảo dặn trước huynh trưởng đơn vị và các thí sinh không được nhắc bài cho bạn. Nhưng nếu tình trạng nhắc bài vẫn diễn ra thì giám khảo phải cảnh cáo mọi người một lần nữa. Nếu tình trạng nhắc bài vẫn diễn ra thì giám khảo được quyền không cho điểm thí sinh ở câu đó.
 
          2)Điểm thi :
          -Điểm thi viết : +Thi trắc nghiệm 25 câu :   1 điểm x 25 câu = 25 điểm          

+ 1 câu tự luận : ……………………………………… 10 điểm

          -Điểm thi thực hành :

+ 4 câu HĐTN          :          10 điểm x 4 câu = 40 điểm
+ thi hát 3 bài            :            5 điểm x 3 bài  = 15 điểm
————–
Tổng số điểm tối đa :           90 điểm                                                                           
Điểm trúng cách : đạt tổng số điểm từ 45 điểm trở lên  

 
DANH MỤC BÀI HÁT THI LÊN BẬC NĂM 2015

  • Bài hát nghi thức : 1.Bài ca chính thức của đoàn – 2.Sen Trắng – 3.Trầm Hương Đốt – 4.Dây Thân Ái – 5.Sám Hối
  • Bài hát sinh hoạt : 1.Gia Đình Thân Ái – 2.Chim Bốn Phương – 3.Cho Con Đến Với Gia Đình – 4.Tuổi Xuân – 5.Mầm Măng – 6.Nối Vòng Tay Lớn – 7.Kết Đoàn – 8.Tiếng Chim Ca – 9.Mừng Anh Đến – 10.Chị Đoàn Em

 
Rất mong ban huynh trưởng các đơn vị triển khai nội dung kế hoạch này đến huynh trưởng và đoàn sinh để kỳ thi lên bậc năm nay đạt kết quả mỹ mãn, khích lệ tinh thần tu học của đoàn sinh và đưa sinh hoạt của đơn vị đi lên tầm cao mới.

 

 

 

                                   
TM.BAN HƯỚNG DẪN PB. GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Huynh Trưởng cấp Dũng

Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here