Như Huyễn Thiền Sư Thích Từ Thông

TẬP ĐẾ

Tập đế là nhân của Khổ đế. Tập đế có nghĩa : Chứa nhóm, hội tụ, chở đựng những thành phần nghiệp bất thiện. Tất cả những nghiệp trong tập đế, khi biểu hiện đều là nhân khổ. Thế cho nên, học giáo lý TỨ DIỆU ĐẾ ta thấy rõ hai dòng nhân quả : Nhân quả triền phược là KHỔ và TẬP. Nhân quả giải thoát là DIỆT và ĐẠO.

Truy nguyên tận gốc của Tập đế, khởi thỉ từ “tam tế” và “lục thô”.

LỤC THÔ

“Trí tướng” manh nha vọng niệm sanh

“Kế danh” “chấp thủ” “tục tương” thành

Buông trôi “Khởi nghiệp” thân tâm cảnh…

“Nghiệp hệ” triền miên khổ quẩn quanh!

THÔ : Thô là to, lớn. Từ tế sanh thô. Thô có sáu giai đoạn, diễn biến theo một tiến trình:

Lục Thô:  1) Trí

2) Tương tục

3) Chấp thủ

4) Kế danh tự

5) Khởi nghiệp

6) Nghiệp hệ khổ

 Tướng


BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here